Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

14 december 2020

Coronadossier: update 21 december 

Het coronavirus (COVID-19) heeft Nederland behoorlijk in zijn greep. De overheid heeft steunmaatregelen ingesteld om het bedrijfsleven financieel te ondersteunen. Desondanks blijft het een lastige tijd. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk bij te staan. De belangrijkste maatregelen hebben we voor je op een rij gezet. Heb je vragen of advies, trek dan aan de bel. Wij staan voor je klaar. De laatste update is 14.00 uur op 21 december. 

De steunmaatregelen worden ook voortgezet na oktober. Deze maatregelen, het steunpakket 3.0, loopt door tot en met juni 2021.

Miljoenennota

In het Belastingplan wordt een groot aantal reeds aangekondigde coronasteunmaatregelen in de wet vastgelegd. 

Economische maatregelen

Hieronder vind je de maatregelen die door de overheid worden getroffen. 

 1. Tijdelijke Noodregeling Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
 2. Extra ondersteuning voor gevestigde ondernemers en zzp'ers
 3. Versoepeling uitstel van betaling belastingen en verlaging boete
 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten
 6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector
 8. Compensatieregeling getroffen sectoren
 9. Verruiming exportkredietverzekering
 10. Uitstel energiebelasting/ODE
 11. WW-premiedifferentiatie
 12. BMKB-regeling versneld geopend
 13. Coulance betalen pensioenpremie en waterschappen
 14. Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)
 15. Verruiming vrijstelling BPM en MRB
 16. Steunmaatregelen n.a.v. harde lockdown

Bron: Rijksoverheid (voor deel van maatregelen)

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De regeling houdt in dat een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen (zie hieronder enkele voorbeelden). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. 

De NOW-regeling wordt voor de derde keer verlengd. De verlenging betreft drie keer een periode van 3 maanden.De NOW 3.0 loopt van 1 oktober 2020 t/m juni 2021. De regeling zou stapsgewijs afgebouwd worden maar met de update van 11 december 2020 is dit van de baan. 

Update 11 december 2020
Bedrijven met een aanzienlijk verlies aan omzet blijven dezelfde steun voor loonkosten ontvangen als nu het geval is. Dit betekent dat het minimale percentage aan omzetverlies gehandhaafd blijft op 20% en dat van de loonkosten maximaal 80% wordt vergoed. De voorgenomen aanscherping van deze voorwaarden is daarmee van de baan.

In het artikel Steunpakket 3.0 vind je meer informatie over de NOW 3.0

Eindafrekening NOW 1.0
Vanaf 7 oktober kunnen werkgevers de eindafrekening voor de NOW 1.0 aanvragenHeb je wel of geen accountantsverklaring nodig? 

Bedrijven die minder dan € 20.000 aan voorschot hebben ontvangen of minder dan € 25.000 aan subsidie, hebben sowieso geen verklaring nodig. Controle bij deze bedrijven geschiedt op basis van steekproeven.

Bij een subsidiebedrag tussen € 25.000 en € 125.000 volstaat een derdenverklaring. Dit kan een verklaring van een accountant zijn, maar bijvoorbeeld ook van een belastingconsulent of boekhouder. Vanaf € 125.000 subsidie heeft een ondernemer een accountantsverklaring nodig.

Meer informatie over de eindafrekening van de NOW 1.0.

Gerelateerde nieuwsartikelen:

   2. Extra ondersteuning voor gevestigde ondernemers en zzp'ers

   Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum (maximaal ca. € 1.500 per maand netto) en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

   Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

   De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers ook wel bekend als Tozo is in het leven geroepen om de bestaanszekerheid van zelfstandige ondernemers, waaronder zzp'ers, ten tijde van het coronavirus te waarborgen. Je kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waarin je woonachtig bent. De overheid roept op om enkel van de regeling gebruik te maken indien dat echt nodig is. Bij financiële nood kan de gemeente je een voorschot geven.

   De Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021.  Bij de Tozo 3.0 geldt dat een ondernemer over niet meer dan € 46.520 aan directe geldmiddelen mag beschikken, zoals banksaldi. Daarbij blijven bedrijfskapitaal, de eigen woning en afgeschermd pensioen buiten de berekening. De toets op het inkomen van de partner blijft van kracht.

   Meer informatie over de Tozo 3.0 vind je in het artikel Steunpakket 3.0

   Gerelateerde nieuwsartikelen:

   De meest gestelde vragen over de Tozo vind je hier.

   3. Versoepeling uitstel van betaling belastingen en verlaging boetes  

   Getroffen ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). 

   Het uitstel zou op 1 januari 2021 aflopen, maar is verlengd tot 1 april 2021. Opgebouwde schulden moeten vanaf 1 juli 2021 in 36 maanden worden afgelost.

   Meer informatie over de laatste update over uitstel van het betalen van belastingen vind je in het artikel Steunpakket 3.0. 

   Gerelateerde artikelen:

   4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

   Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. Ga naar rvo.nl Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling

   Gerelateerde artikelen:

   5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

   Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

   Gerelateerde nieuwsartikelen:

   6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

   Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Alles over BL vind je hier.

   Gerelateerde nieuwsartikelen:

   7. Toeristenbelasting, cultuursector en gemeentes

   update 4 september 2020: 

   Veel steunmaatregelen zijn verlengd door de overheid. Gemeentes en de culturele sector kunnen ook rekenen op extra financiële steun, zo'n € 1,25 miljard. Meer details lees je in dit artikel. 

   Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

   Gerelateerde nieuwsartikelen:

   8. Compensatieregeling getroffen sectoren

   De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is verlengd tot 1 juli 2021. Deze regeling voorziet in de compensatie van vaste lasten tot maximaal € 90.000. In plaats van de € 50.000 uit het tweede steunpakket. 

   Update 11 december 2020
   De TVL-regeling wordt verbeterd. Daardoor krijgen bedrijven met grote omzetverliezen, zoals de horeca, meer steun. Dit wordt vormgegeven door het ondersteuningspercentage geleidelijk te laten toenemen: van 50% ondersteuning bij 30% omzetverlies, tot maximaal 70% bij 100% omzetverlies.

   De TVL voor het 4e kwartaal van 2020 is nu aan te vragen.  

   Let op!
   Hoeveel compensatie een ondernemer per saldo krijgt, is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de vaste lasten en de omzetderving.

   In de laatste update over het steunpakket 3.0 vind je meer informatie over de TVL. 

   Gerelateerde nieuwsartikelen:

   Belangrijk
   Op de site van de Rijksoverheid kun je middels 'Zoektool SBI-codes' eenvoudig uitzoeken wat jouw SBI code is. Er komen echter al vragen binnen dat de SBI-code niet goed geregistreerd is in het Handelsregister van de KvK. Hierdoor kan het lijken dat je niet in aanmerking komt voor de TOGS-regeling. Je kunt dit melden middels dit formulier. Wij adviseren je om contact op te nemen met jouw vaste contactpersoon van Omnyacc als je voornemens bent om jouw SBI-code te laten wijzigen. Het kan namelijk consequenties hebben voor de sectorpremies en cao waar je als ondernemer in zit.

   9. Verruiming exportkredietverzekering

   Om exporteurs in de tijd van de coronacrisis tegemoet te komen heeft de overheid een verruiming van de exportkredietverzekering in het leven geroepen.

   De exportkredietverzekering biedt een garantie vanuit de overheid voor een afgesloten exportkrediet. De verzekering betreft de export van kapitaalgoederen en diensten. Lijd je inderdaad schade omdat een afnemer jouw rekening niet voldoet, dan kun jij of jouw verzekeraar de schade op de overheid verhalen. Bekijk hier het hele artikel over verruiming van de exportkredietverzekering.

   10. Uitstel energiebelasting/ODE

   Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt hoe dit het beste kan worden vormgegeven.

   11. WW-premiedifferentiatie

   Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW CE-AEP / 20077147 ) werkt deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uit.

   Gerelateerde artikelen

   12. BMKB-regeling versneld geopend

   De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden.

   Staatssecretaris Mona Keijzer: "De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij 'rood mogen staan'. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen."

   Update: De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50% naar 75%. Lees er meer over in ons artikel over de BMKB-regeling.

   Bron: Rijksoverheid

   Gerelateerde artikelen:

   13. Coulance betalen pensioenpremie en waterschappen

   Om de financiële gevolgen voor ondernemers zoveel mogelijk te verlichten zetten nu ook pensioenuitvoerders en waterschappen zich in. Pensioenuitvoerders komen ondernemers zoveel mogelijk tegemoet bij moeilijkheden met het betalen van pensioenpremies. Omdat per sector en werkgever de problemen verschillend zijn, zal hier maatwerk geleverd moeten worden. Ook de waterschappen hebben besloten uitstel van betaling te verlenen aan ondernemers met financiële problemen vanwege de coronacrisis. Ook zetten verschillende waterschappen de invordering van belastingen stil en worden facturen sneller betaald.

   Lees hier meer over in dit nieuwsartikel over pensioenpremie en waterschappen.

   Aanvulling coulance betalen pensioenpremies
   Als aanvulling op het soepel omgaan met algemene bepalingen zoals die zijn vermeld in de uitvoeringsovereenkomst van pensioenuitvoerders en de pensioenwet biedt de NOW ook een aanvulling van 30%. De loonsom die wordt gecompenseerd, wordt vermenigvuldigd met een factor 1,3. Hiermee beoogt het Rijk de volledige pensioenpremies te compenseren. Hier vind je alle informatie en voorwaarden van de NOW-regeling.

    14. Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

    De coronacrisis heeft niet alleen gevolgen voor ondernemers en hun ondernemingen, maar ook voor flexibele arbeidskrachten. Om de flexibele arbeidskrachten te kunnen ondersteunen is de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) in het leven geroepen. 

    Let op! Je kunt de tegemoetkoming TOFA niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is vanaf 27 juli 2020 gesloten.

    Gerelateerde nieuwsartikelen:

    15. Verruiming vrijstelling BPM en MRB 

    Een inwoner van Nederland moet BPM betalen als in een auto met buitenlands kenteken gereden wordt. Er kan echter voor kort gebruik een vrijstelling worden aangevraagd. Dit kan maximaal één keer per 12 maanden. Vanwege de coronacrisis is deze vrijstelling tot 1 oktober twee keer mogelijk. Dit meldt de Belastingdienst. Bekijk hier de voorwaarden

    16. Steunmaatregelen n.a.v. harde lockdown

    Met de aankondiging van de harde lockdown moeten 'niet-essentiële winkels' zeker t/m 19 januari 2021 de deuren sluiten. Om de winkeliers tegemoet te komen werkt het kabinet aan een regeling om onverkochte voorraden te compenseren. 

    Gerelateerde artikelen:

     Overige vragen omtrent werknemers en corona

     We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft. Op de volgende vragen geven wij antwoord in een uitgebreid nieuwsartikel.

     Belangrijk: bescherming werknemers

     Conform de arbeidsomstandighedenwet, moeten alle werknemers veilig en gezond kunnen werken. Werkgevers kunnen hiertoe de werknemers informeren over mogelijke maatregelen ter verspreiding van het coronavirus. Om er zeker van te zijn dat de informatie juist en volledig is, kun je doorverwijzen naar de website van RIVM en de website van de GGD van jouw eigen regio.

     Calamiteitenverlof: inzetbaar tijdens de coronacrisis?

     Indien een werknemer plotseling geconfronteerd wordt met scholen, kinderdagverblijven of andere opvanglocaties die dicht gaan/zijn geweest, waardoor de werknemer genoodzaakt is om opvang voor kind(eren) te regelen, zou een werknemer een beroep kunnen doen op calamiteitenverlof. Calamiteitenverlof is er voor situaties in het privéleven die de werknemer onmiddellijk moet oplossen: voor een bevalling van de partner, voor dokters- en ziekenhuisbezoek dat niet buiten werktijd te plannen is en voor andere situaties waarin de werknemer korte tijd niet kan werken. De werknemer heeft recht op loon. De duur van het calamiteitenverlof is afhankelijk van de tijd die nodig is om de eerste (opvang)problemen op te kunnen lossen.

     Het calamiteitenverlof is dus van korte duur (enkele uren tot enkele dagen). Als er meer tijd benodigd is, dan zal gedacht kunnen worden aan het anders inrichten van de werktijden, het opnemen van vakantiedagen of onbetaald verlof.

     Bereikbaarheid Omnyacc

     Op onze vestigingen hebben we beperkte bezetting en werken onze medewerkers deels vanuit huis. Wel zijn we tijdens onze reguliere openingstijden gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar voor al uw vragen. Wil je iets afgeven? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met jouw vestiging om dit af te stemmen. Kleine poststukken kun je te allen tijde deponeren in de brievenbus van jouw vestiging.

     Contact

     Heb je hulp nodig? Logisch! Schroom niet om ons te bellen of mailen.

     Disclaimer

     Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

     Dashboarding: tijdig bijsturen

     Met een online dashboard heb je altijd en overal inzichtelijk hoe jouw bedrijf er financieel voor staat. Door de financiële visuele samenvatting zie je dit in één oogopslag. Dit maakt het tijdig bijsturen een stuk makkelijker waardoor je sneller kunt schakelen.

     Lonenspecial: Wet tegemoetkomingen loondomein

     13-01-2021

     Ben jij al op de hoogte van het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV)?

      Lonenspecial: overige corona-actualiteiten voor werkgevers

      13-01-2021

      Ben jij al op de hoogte van belastinguitstel, uitstel administratieve verplichtingen, G-rekening en meer?

      Ynte Koopal

      HRM-adviseur

      Hoe zit het met de fiscale bewaarplicht?

      31-12-2020

      Na elke jaarwisseling ontstaat weer de vraag: hoe zit het ook alweer met de fiscale bewaarplicht? De komst van een nieuw jaar betekent dat je het archief weer kunt opschonen. Wel is het belangrijk om hierbij het bewaartermijn in het oog te houden. Let op dat je sommige stukken niet te vroeg opruimt. Als ondernemer heb namelijk te maken met een fiscale bewaarplicht.