Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

26 januari 2021

Coronadossier: update 24 februari

Het coronavirus (COVID-19) heeft Nederland behoorlijk in zijn greep. De overheid heeft steunmaatregelen ingesteld om het bedrijfsleven financieel te ondersteunen. Desondanks blijft het een lastige tijd. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk bij te staan. De belangrijkste maatregelen hebben we voor je op een rij gezet. Heb je vragen of advies, trek dan aan de bel. Wij staan voor je klaar. 

Economische maatregelen

Hieronder vind je de maatregelen die door de overheid worden getroffen. 

 1. Tijdelijke Noodregeling Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
 2. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)
 3. Versoepeling uitstel van betaling belastingen en verlaging boete
 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten
 6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector
 8. Compensatieregeling getroffen sectoren
 9. Verruiming exportkredietverzekering
 10. Uitstel energiebelasting/ODE
 11. WW-premiedifferentiatie
 12. BMKB-regeling versneld geopend
 13. Coulance betalen pensioenpremie en waterschappen
 14. Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)
 15. Verruiming vrijstelling BPM en MRB
 16. Steunmaatregelen n.a.v. harde lockdown

Bron: Rijksoverheid (voor deel van maatregelen)

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De regeling houdt in dat een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.

NOW 3.0
De NOW 3.0 loopt van 1 oktober 2020 t/m juni 2021 en betreft drie keer een periode van 3 maanden. Bedrijven met een aanzienlijk verlies aan omzet blijven dezelfde steun voor loonkosten ontvangen als nu het geval is. Dit betekent dat het minimale percentage aan omzetverlies gehandhaafd blijft op 20% en dat van de loonkosten maximaal 85% wordt vergoed. De voorgenomen aanscherping van deze voorwaarden is daarmee van de baan.

De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

NOW 2.0
De definitieve vaststelling en uitbetaling van de loonsubsidie NOW 2.0 zijn vertraagd. De reden hiervoor is dat het UWV diverse regelingen rond de coronacrisis moet uitvoeren en hierdoor overbelast is geraakt. De opening van het vaststellingsloket voor de NOW 2.0 is daarom verschoven van 15 november tot naar 15 april 2021.

NOW 1.0
Vanaf 7 oktober kunnen werkgevers de eindafrekening voor de NOW 1.0 aanvragenHeb je wel of geen accountantsverklaring nodig? 

Overzicht NOW

NOW-periodeUWV aanvraagperiode

Periode definitieve aanvraag UWV

NOW 1.01-03-2020 t/m 30-05-202017-10-2020 t/m 31 okt 2021
NOW 2.01-06-2020 t/m 30-09-2020215-03-2021 t/m 5-01-2022
NOW 3.11-10-2020 t/m 31-12-202034-10-2021 t/m 26-06-2022
NOW 3.21-01-2021 t/m 31-03-2021431-01-2022 t/m 23-10-2022
NOW 3.31-04-2021 t/m 30-06-2021531-01-2022 t/m 23-10-2022


Bedrijven die minder dan € 20.000 aan voorschot hebben ontvangen of minder dan € 25.000 aan subsidie, hebben sowieso geen verklaring nodig. Controle bij deze bedrijven geschiedt op basis van steekproeven.

Bij een subsidiebedrag tussen € 25.000 en € 125.000 volstaat een derdenverklaring. Dit kan een verklaring van een accountant zijn, maar bijvoorbeeld ook van een belastingconsulent of boekhouder. Vanaf € 125.000 subsidie heeft een ondernemer een accountantsverklaring nodig.

Tot wanneer kun je de definitieve berekening aanvragen?

 • Als je geen verklaring hoeft mee te sturen, heb je tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag doen.
 • Als je een derdenverklaring moet meesturen, heb je tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag doen.
 • Als je een accountantsverklaring moet meesturen, heb je tot en met 29 juni 2021 de tijd om een aanvraag doen.

Meer informatie over de eindafrekening van de NOW 1.0.

Gerelateerde nieuwsartikelen:

   2. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

   De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers ook wel bekend als Tozo is in het leven geroepen om de bestaanszekerheid van zelfstandige ondernemers, waaronder zzp'ers, ten tijde van het coronavirus te waarborgen. Je kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waarin je woonachtig bent. 

   De Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021. Bij de Tozo 3.0 geldt dat een ondernemer over niet meer dan € 46.520 aan directe geldmiddelen mag beschikken, zoals banksaldi. Daarbij blijven bedrijfskapitaal, de eigen woning en afgeschermd pensioen buiten de berekening. De toets op het inkomen van de partner blijft van kracht.

   Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

   Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

   Gerelateerde nieuwsartikelen:

   De meest gestelde vragen over de Tozo vind je hier.

   3. Versoepeling uitstel van betaling belastingen en verlaging boetes  

   Getroffen ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). 

   De periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen is verlengd tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

   Gerelateerde artikelen:

   4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

   Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. Ga naar rvo.nl Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling

   Gerelateerde artikelen:

   5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

   Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

   Gerelateerde nieuwsartikelen:

   6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

   Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Alles over BL vind je hier.

   Gerelateerde nieuwsartikelen:

   7. Toeristenbelasting, cultuursector en gemeentes

   Veel steunmaatregelen zijn verlengd door de overheid. Gemeentes en de culturele sector kunnen ook rekenen op extra financiële steun, zo'n € 1,25 miljard. Meer details lees je in dit artikel

   Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

   Gerelateerde nieuwsartikelen:

   8. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

   Mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers worden geholpen met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Je komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming als je door de coronacrisis meer dan 30% van je omzet hebt verloren. De omvang van de tegemoetkoming is afhankelijk van jouw omzetverlies. Jouw verlies aan omzet moet minstens 30% zijn. De tegemoetkoming loopt op van minimaal 50% tot 70% van de vaste lasten.

   Het kabinet breidt de TVL uit zodat meer ondernemingen gebruik kunnen maken van deze steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.

   Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1.500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Met de uitbreiding van de TVL is een totaalbedrag van ca. 3,8 miljard euro gemoeid voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

   Gerelateerde nieuwsartikelen:

   9. Verruiming exportkredietverzekering

   Om exporteurs in de tijd van de coronacrisis tegemoet te komen heeft de overheid een verruiming van de exportkredietverzekering in het leven geroepen.

   De exportkredietverzekering biedt een garantie vanuit de overheid voor een afgesloten exportkrediet. De verzekering betreft de export van kapitaalgoederen en diensten. Lijd je inderdaad schade omdat een afnemer jouw rekening niet voldoet, dan kun jij of jouw verzekeraar de schade op de overheid verhalen. Bekijk hier het hele artikel over verruiming van de exportkredietverzekering.

   10. Uitstel energiebelasting/ODE

   Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt hoe dit het beste kan worden vormgegeven.

   11. WW-premiedifferentiatie

   Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW CE-AEP / 20077147 ) werkt deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uit.

   Gerelateerde artikelen

   12. BMKB-regeling versneld geopend

   De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij 'rood mogen staan'. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen."

   Het garantiebudget in 2021 voor de BMKB is € 1.350 miljoen voor banken en € 150 miljoen voor niet-bancaire financiers.

   De BMKB is verruimd tot en met 30 juni 2022. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing.

   Bron: Rijksoverheid

   Gerelateerde artikelen:

   13. Coulance betalen pensioenpremie en waterschappen

   Om de financiële gevolgen voor ondernemers zoveel mogelijk te verlichten zetten nu ook pensioenuitvoerders en waterschappen zich in. Pensioenuitvoerders komen ondernemers zoveel mogelijk tegemoet bij moeilijkheden met het betalen van pensioenpremies. Omdat per sector en werkgever de problemen verschillend zijn, zal hier maatwerk geleverd moeten worden. Ook de waterschappen hebben besloten uitstel van betaling te verlenen aan ondernemers met financiële problemen vanwege de coronacrisis. Ook zetten verschillende waterschappen de invordering van belastingen stil en worden facturen sneller betaald.

   Lees hier meer over in dit nieuwsartikel over pensioenpremie en waterschappen.

   Aanvulling coulance betalen pensioenpremies
   Als aanvulling op het soepel omgaan met algemene bepalingen zoals die zijn vermeld in de uitvoeringsovereenkomst van pensioenuitvoerders en de pensioenwet biedt de NOW ook een aanvulling van 30%. De loonsom die wordt gecompenseerd, wordt vermenigvuldigd met een factor 1,3. Hiermee beoogt het Rijk de volledige pensioenpremies te compenseren. Hier vind je alle informatie en voorwaarden van de NOW-regeling.

    14. Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

    De coronacrisis heeft niet alleen gevolgen voor ondernemers en hun ondernemingen, maar ook voor flexibele arbeidskrachten. Om de flexibele arbeidskrachten te kunnen ondersteunen is de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) in het leven geroepen. 

    Let op! Je kunt de tegemoetkoming TOFA niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is vanaf 27 juli 2020 gesloten.

    Gerelateerde nieuwsartikelen:

    15. Verruiming vrijstelling BPM en MRB 

    Een inwoner van Nederland moet BPM betalen als in een auto met buitenlands kenteken gereden wordt. Er kan echter voor kort gebruik een vrijstelling worden aangevraagd. Dit kan maximaal één keer per 12 maanden. Vanwege de coronacrisis is deze vrijstelling tot 1 oktober twee keer mogelijk. Dit meldt de Belastingdienst. Bekijk hier de voorwaarden

    16. Steunmaatregelen n.a.v. harde lockdown

    Met de aankondiging van de harde lockdown moeten 'niet-essentiële winkels' zeker t/m 9 februari 2021 de deuren sluiten. Om de winkeliers tegemoet te komen werkt het kabinet aan een regeling om onverkochte voorraden te compenseren. 

    Gerelateerde artikelen:

     Overige vragen omtrent werknemers en corona

     We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft. Op de volgende vragen geven wij antwoord in een uitgebreid nieuwsartikel.

     Belangrijk: bescherming werknemers

     Conform de arbeidsomstandighedenwet, moeten alle werknemers veilig en gezond kunnen werken. Werkgevers kunnen hiertoe de werknemers informeren over mogelijke maatregelen ter verspreiding van het coronavirus. Om er zeker van te zijn dat de informatie juist en volledig is, kun je doorverwijzen naar de website van RIVM en de website van de GGD van jouw eigen regio.

     Calamiteitenverlof: inzetbaar tijdens de coronacrisis?

     Indien een werknemer plotseling geconfronteerd wordt met scholen, kinderdagverblijven of andere opvanglocaties die dicht gaan/zijn geweest, waardoor de werknemer genoodzaakt is om opvang voor kind(eren) te regelen, zou een werknemer een beroep kunnen doen op calamiteitenverlof. Calamiteitenverlof is er voor situaties in het privéleven die de werknemer onmiddellijk moet oplossen: voor een bevalling van de partner, voor dokters- en ziekenhuisbezoek dat niet buiten werktijd te plannen is en voor andere situaties waarin de werknemer korte tijd niet kan werken. De werknemer heeft recht op loon. De duur van het calamiteitenverlof is afhankelijk van de tijd die nodig is om de eerste (opvang)problemen op te kunnen lossen.

     Het calamiteitenverlof is dus van korte duur (enkele uren tot enkele dagen). Als er meer tijd benodigd is, dan zal gedacht kunnen worden aan het anders inrichten van de werktijden, het opnemen van vakantiedagen of onbetaald verlof.

     Bereikbaarheid Omnyacc

     Op onze vestigingen hebben we beperkte bezetting en werken onze medewerkers deels vanuit huis. Wel zijn we tijdens onze reguliere openingstijden gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar voor al uw vragen. Wil je iets afgeven? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met jouw vestiging om dit af te stemmen. Kleine poststukken kun je te allen tijde deponeren in de brievenbus van jouw vestiging.

     Contact

     Heb je hulp nodig? Logisch! Schroom niet om ons te bellen of mailen.

     Disclaimer

     Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

     Speciaal voor jou

     UITGELICHT

     Belastingaangifte

     Belastingaangifte

     Wij verzorgen je complete belastingaangiften en adviseren je hoe je, indien mogelijk, meer fiscaal voordeel kunt behalen.
     Inge Spaan-Fluiter

     Inge Spaan-Fluiter

     Salaris- en personeelsadviseur

     Ard Groot

     Ard Groot

     Accountant

     Janette van Otterlo

     Janette van Otterlo

     Aangiftemedewerker

     Assistent-accountant

     Assistent-accountant

     • Zwaagdijk
     • 32-40 uur
     • opleiding accountancy of bedrijfseconomie
     Corona update | oktober 2020

     Corona update | oktober 2020

     Om bedrijven te ondersteunen die door de coronacrisis worden getroffen komt het kabinet opnieuw met steunmaatregelen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen en betreffen vooral de uitbreiding van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). In december van dit jaar wordt opnieuw overlegd over het steunpakket. Je leest alle nieuwe steunmaatregelen in de onderstaande blokken. Het is een handig naslagwerk voor jou als ondernemer. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op.