Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

19 september 2022

Maxima Wet Normering Topinkomens (WNT) 2023 bekend

Ben je bestuurder van een (semi-)publieke instelling en val je onder de Wet Normering Topinkomens (WNT)? Dan geldt een bezoldigingsmaximum voor de beloningen die worden verstrekt aan topfunctionarissen. De maxima van de WNT voor 2023 zijn bekendgemaakt. Zo is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 223.000.

WNT

De WNT heeft als doel bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen bij instelling in de (semi) publieke sector tegen te gaan. Deze beloningen en ontslagvergoedingen worden door de WNT gemaximeerd.

Let op!

De beloningen van niet-topfunctionarissen bij WNT-instellingen zijn niet gemaximeerd.

Maxima

De WNT kent een algemeen bezoldigingsmaximum en normbedragen voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking tijdens de eerste twaalf maanden van hun functievervulling. Deze bedragen worden jaarlijks per 1 januari 2023 aangepast aan de ontwikkeling van de contractuele loonkosten bij de overheid.

Bezoldigingsmaxima

Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2023 is vastgesteld op € 223.000. Dit bedrag is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage van de werkgever.

Let op!

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en cultuur, woningbouworganisaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking gelden sectorale bezoldigingsmaxima. Voor 2023 worden deze maxima uiterlijk in november 2022 vastgesteld en gepubliceerd.

Normbedragen eerste 12 maanden

De normbedragen voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor het jaar 2023 vastgesteld op € 29.500 per kalendermaand voor de eerste zes kalendermaanden van de functievervulling en € 22.400 per kalendermaand voor de zevende tot en met de twaalfde kalendermaand. Het maximumuurtarief is voor 2023 vastgesteld op € 212 per uur. Deze bedragen zijn inclusief kostenvergoedingen, maar exclusief vergoedingen die bij een dienstbetrekking onbelast zouden kunnen zijn én exclusief btw.

Let op!

Na twaalf maanden geldt voor deze topfunctionarissen ook het algemeen bezoldigingsmaximum of het sectorale bezoldigingsmaximum.

Openbaar maken

Instellingen waarop de WNT van toepassing is, moeten jaarlijks op uiterlijk 1 juli de beloningen en eventuele ontslagvergoedingen van hun topfunctionarissen openbaar maken. Dit geldt ook als de beloning onder het bezoldigingsmaximum ligt.

Let op!

Deze instellingen moeten ook de beloningen van andere medewerkers openbaar maken als deze hoger zijn dan het bezoldigingsmaximum.

Instellingen waarop de WNT van toepassing is

In het WNT-register zijn instellingen opgenomen die onder de WNT vallen en waarvan het toezicht op de naleving van de WNT wordt uitgeoefend door het ministerie van BZK.

Let op!

WNT-instellingen die onder toezicht staan van een andere WNT-toezichthouder zijn niet in dit register opgenomen. Dat betekent echter niet dat zij geen WNT-instelling kunnen zijn. Het komt ook voor dat een instelling wel een WNT-instelling is onder toezicht van het ministerie van BZK, maar niet in het register is opgenomen. Ook dat betekent dan niet dat de WNT niet van toepassing is. Met behulp van een stappenplan kan beoordeeld worden of de WNT van toepassing is.

Tot slot

Wil je weten of jouw organisatie onder de WNT valt, wie de topfunctionarissen van jouw organisatie zijn en of de normering van de WNT is nageleefd? Wij kunnen dit proces volgens het WNT-protocol uitvoeren en je van de benodigde verklaring voorzien. Neem gerust contact met ons op. 

Speciaal voor jou

UITGELICHT

WNT-controle

WNT-controle

Ben je een (semi-)publieke instelling en val je onder de wet normering topinkomens (WNT)? Wij kunnen de accountantscontrole volgens het WNT-protocol uitvoeren en je van de benodigde verklaring voorzien.
Subsidiecontrole

Subsidiecontrole

Het doel van een subsidiecontrole is aantonen dat het subsidiebedrag rechtmatig wordt besteed. Wij kunnen de subsidiecontrole voor je uitvoeren tegen een transparant tarief.
Rapportages en dashboarding

Rapportages en dashboarding

Financiële rapportages geven inzicht in jouw financiële situatie en vormen de basis voor strategische beslissingen.
Exact

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Accountant

Accountant

  • Heemstede
  • 32-40 uur
  • AA/RA opleiding
Factoring

Factoring

Beschik sneller over jouw geld. Onze financieringsspecialisten koppelen je aan de juiste factoringpartij.