Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

27 mei 2020

NOW-regeling 2.0

De NOW-regeling wordt verlengd met 3 maanden. Dit betekent dat werkgevers met een verwacht omzetverlies van tenminste 20% een tegemoetkoming voor de loonkosten kunnen aanvragen over de periode juni, juli en augustus. De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Deze omzetdaling stelt de overheid vast over een driemaands periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. De systematiek van de eerste periode wordt gehanteerd. Wel zijn er een aantal gewijzigde voorwaarden. We zetten ze voor je op een rij.

Gewijzigde voorwaarden

Er zijn een aantal verschillen met de huidige NOW-regeling:

  • De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);
  • De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%;
  • Aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
  • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is of voor langer dan 3 maanden uitstel van betaling van belastingen is toegekend. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
  • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Let op!
Deze nieuwe voorwaarden worden nog verder uitgewerkt door de overheid.

Extra periode salarissen geen invloed op subsidie

De subsidie wordt bij de NOW-regeling 2.0 gebaseerd op de loonsom van maart en vergeleken met de loonsom van juni, juli en augustus. Extra periode salarissen wordt niet meegenomen bij de berekening voor de hoogte van de subsidie. Zoals een 13de maand of vakantiebijslag. Hierdoor voorkomt de overheid dat werkgevers alleen vanwege de betaling van een extra periode salaris de volledige NOW-subsidie moeten terugbetalen, vanwege een dalende loonsom.

Loonsom seizoenbedrijven

Met de NOW-regeling 2.0 worden seizoenbedrijven tegemoetgekomen. De referentiemaand voor de loonsom is namelijk maart in plaats van januari. Wanneer je een toename van personeel had tussen januari en maart heeft dit door deze aanpassing geen gevolgen.

Nieuwe rekenmethode subsidie werkgevers

Wanneer de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari, wordt de loonsom van maart aangehouden. Het subsidiebedrag voor de werknemer gaat hiermee omhoog. Deze nieuwe rekenmethode geldt voor alle medewerkers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan in de maand januari.

Inspanningsverplichting scholing of ontwikkeladvies werknemers

De NOW-regeling 2.0 heeft de voorwaarden dat werknemers hun medewerkers stimuleren om scholing te volgen of het aanvragen van een ontwikkeladvies. Dit is de zogenoemde inspanningsverplichting. Als werkgever kun je bijvoorbeeld middelen beschikbaar stellen uit O&O-fondsen om jouw medewerkers te stimuleren. Het kabinet stelt € 50 mln. Beschikbaar voor het crisispakket 'NL leert door'. Mensen die door de crisis hun werk dreigen te verliezen of verloren hebben kunnen zich hierdoor heroriënteren op nieuw werk, bijvoorbeeld door omscholing. De looptijd van dit crisispakket is van juli tot en met december 2020. De overheid geeft aan dat nadere informatie volgt. Op dit moment zijn er wel al diverse mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling zoals: 'Leven lang ontwikkelen, ook tijdens corona' op de website van de Sociaal-Economische Raad (SER).
Let op! Je bent verplicht als werkgever de OR of personeelsvereniging in te lichten dat zij deelnemen aan de regeling. Zij kunnen jouw controleren op het aanbieden van ontwikkeling en omscholing.

Wijzigingen omtrent bedrijfseconomisch ontslag

De verplichting voor werkgevers om geen ontslag aan te vragen blijft bestaan. Wel wordt de korting op de subsidie verlaagd van 150% naar 100%. Dit betekent dat de subsidie gekort wordt met 100% van de loonsom(men) van de werknemer(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd.

Wie kan deelnemen aan NOW 2.0?

Wanneer je als werkgever voldoet aan de voorwaarden kan je een aanvraag voor de NOW-regeling 2.0 aanvragen. Het maakt niet uit of je de huidige NOW-regeling hebt aangevraagd. Wanneer je voor het eerst de NOW-regeling aanvraagt kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als je voor de tweede keer een aanvraag doet moet de omzetperiode aansluiten op de periode die je in eerste instantie hebt aangevraagd.

Wanneer kan ik NOW 2.0 aanvragen?

De overheid streeft ernaar om het aanvragen van de NOW 2.0 open te stellen per 6 juli 2020. De aanvraag dient voor 31 augustus 2020 te zijn ingediend.

Neem voor vragen over de NOW-regeling 2.0 gerust contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Richard van der Vliet

Richard van der Vliet

Accountant | MT

Snelstart

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Patrick Overgaauw

Patrick Overgaauw

Assistent-accountant

Herkansing subsidie praktijkleren 2019/2020

Herkansing subsidie praktijkleren 2019/2020

05-05-2021

Heb je als werkgever in september 2020 de deadline voor de aanvraag subsidie praktijkleren 2019/2020 gemist? Let dan op, want onder strikte voorwaarden kun je in aanmerking komen voor een herkansing. Een van de voorwaarden is dat het te laat aanvragen te wijten was aan de coronacrisis.
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3 (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3 (NOW)

De NOW is de tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de coronacrisis de omzet met minstens 20% zagen dalen. De regeling is met ingang van 1 oktober 2020 verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW 3 kent 3 tijdvakken en kent specifiekere bepalingen ten opzichte van NOW 1 en NOW 2. Op deze pagina vertellen we je er alles over. Heb je vragen? Schroom niet om te bellen of mailen als je meer vragen hebt of wilt sparren over jouw situatie. Samen staan we sterk!
Josien Barhorst-de Visser

Josien Barhorst-de Visser

Fiscaal medewerker / managementassistente