Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Disclaimer

OMNYACC HEERHUGOWAARD

Omnyacc Heerhugowaard is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 37147135. De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadreseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Omnyacc Heerhugowaard staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mail bericht. Omnyacc Heerhugowaard wijst er met nadruk op dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. Omnyacc Heerhugowaard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of bijlagen. Juridisch bindende verplichtingen kunnen alleen ontstaan voor Omnyacc Heerhugowaard middels geschreven documenten, getekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Omnyacc Heerhugowaard.