19 juni 2024

Schulden belastinguitstel nog €9,6 miljard

Tijdens de coronacrisis konden ondernemers uitstel van betaling aanvragen voor hun belastingschulden. Meer dan 400.000 ondernemers maakten gebruik van deze mogelijkheid, en vroegen gezamenlijk om uitstel voor een bedrag van € 19,6 miljard. Volgens staatssecretaris Van Rij stond er eind april 2024 nog € 9,6 miljard van dit bedrag open.

Gemiddelde schuld ruim € 67.000

Uit de cijfers blijkt dat nog ruim 153.000 ondernemers hun schuld nog niet geheel hebben afgelost. Dit komt neer op een gemiddelde restschuld van ruim € 67.000. Van al deze ondernemers heeft bijna een kwart te maken met een betalingsachterstand op de aflossingstermijnen.

Geen generiek kwijtschelding

De staatssecretaris heeft nogmaals benadrukt dat er geen generieke kwijtschelding van coronabelastingschulden komt. Kun je niet voldoen aan de aflossingstermijnen, wacht dan niet af, maar neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wellicht kun je nog geholpen worden met een betaalpauze of verlenging van de betalingstermijn of zijn er andere mogelijkheden. Niets doen is niet verstandig, omdat je dan het risico loopt dat de Belastingdienst op korte termijn je betalingsregeling beëindigt. Je moet dan daarna de belastingschuld binnen 14 dagen volledig betalen.

Betalingsregelingen beëindigd

Van Rij meldt dat inmiddels ongeveer 54.000 betalingsregelingen ook al zijn beëindigd met een openstaande coronabelastingschuld van € 3,2 miljard. Bij het grootste deel, 47.000 gevallen, heeft de Belastingdienst de regeling ingetrokken. In overige gevallen is sprake van een faillissement of saneringstraject.

Deels oninbaar

Van Rij deelt mee dat een deel van de belastingschulden oninbaar is. Het gaat hierbij naar schatting om een bedrag van € 3,5 miljard. Ten opzichte van de vorige schatting uit de Voorjaarsnota 2023 is dit een stijging met € 1 miljard. De bijstelling is gebaseerd op feiten uit het afgelopen jaar inzake betalingen en ingetrokken regelingen. De daadwerkelijk oninbaar geleden schuld bedraagt per 29 april 2024 zo’n € 370 miljoen.

Uitvoeringsproblemen

Het innen van de coronaschulden brengt ook uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst met zich mee door een tekort aan personeel. De Belastingdienst geeft daarbij prioriteit aan verzoeken om versoepelingen, uitstel, sanering en bezwaar- en beroepschriften inzake de betalingsregeling. Inmiddels is de Belastingdienst ook gefaseerd gestart met de dwanginvordering. Uiteindelijk moeten invorderingsmaatregelen volgen voor alle ondernemers die niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen.

Externe partijen

Ook wordt onderzocht of ook externe partijen kunnen worden ingezet bij de afhandeling van de coronaschulden. Dit betreft onder meer de inzet van invorderingsmedewerkers en extra ondersteuning bij de behandeling van bezwaren en verzoeken.

Voortgang

Van Rij deelt mee de Kamer te blijven informeren over de voortgang van het traject via de reguliere stand-van-zakenbrieven en niet meer met aparte Kamerbrieven met specifiek alleen het onderwerp coronabelastingschulden. Informatie over coronaschulden is na het informeren van de Kamer ook te raadplegen via https://over-ons.belastingdienst.nl/onderwerpen/bijzonderuitstel-corona/. Deze site zal waarschijnlijk pas actief worden na de eerste stand-van-zakenbrief waarin ook ingegaan wordt op de coronabelastingschulden. De site is op dit moment in ieder geval nog niet actief.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Financieren met de overheid
Met de helpende hand van de overheid heb je meer kans van slagen.
Lees verder
arrow right
Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right
Snelstart
SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Lees verder
arrow right
Beperktere kans op schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn
Bij een geschil met de Belastingdienst kun je bezwaar maken en in beroep gaan. Als de behandeling van je bezwaar of beroep te lang duurt, kun je recht hebben op een schadevergoeding. Echter, bij een gering financieel belang heb je hier geen recht op. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest de grens voor wat als gering financieel belang wordt beschouwd, aanzienlijk verhoogd.
Lees verder
arrow right
Echtscheiding
Onze juristen kunnen je begeleiden in het scheidingstraject en helpen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
Lees verder
arrow right