Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15-06-2020

Mag je de transitievergoeding gespreid betalen?

Als werkgever kom je in aanraking met het betalen van een transitievergoeding als je het arbeidscontract met een werknemer beëindigt. Dit kan flink oplopen. Soms is het mogelijk om de transitievergoeding in termijnen te betalen. Wat hiervan de voor- en nadelen zijn lees je in dit nieuwsartikel. 

Spreiding over maximaal 6 maanden

Indien de betaling van de transitievergoeding leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering van de werkgever, dan kan de transitievergoeding over maximaal zes maanden worden gespreid. Deze zes maanden beginnen te lopen vanaf het moment dat de transitievergoeding uiterlijk betaald had moeten worden, oftewel een maand na afloop van het dienstverband. Bij een dergelijke gespreide betaling is de werkgever wel de wettelijke rente (nu 2%) verschuldigd.

Nadelen gespreide betaling

De werkgever betaalt de wettelijke rente over het restantdeel van de transitievergoeding dat als gevolg van de gespreide betaling nog openstaat. De gespreide betaling is nadelig in de zin dat de kosten voor de vergoeding door de rente oplopen. Een ander nadeel is dat een eventuele compensatie van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid pas kan plaatsvinden nadat volledige uitbetaling heeft plaatsgevonden.

Tip!

Werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg afspraken maken over gespreide betaling. Ook is het mogelijk dat in een gerechtelijke procedure aan de rechter het verzoek wordt gedaan hierover uitspraak te doen.

Geen betaling transitievergoeding?

De wet kent ook nog een hardheidsclausule. Deze houdt in dat als betaling van de volledige transitievergoeding ertoe zal leiden dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt, de verplichting tot betaling komt te vervallen. Dit is aan de orde als:

  • de werkgever in staat van faillissement is verklaard, of
  • aan de werkgever surseance van betaling is verleend, of
  • op de werkgever de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is.

Met de hardheidsclausule wordt ook voorkomen dat het UWV, dat in dergelijke situaties op grond van de loongarantieregeling de betalingsverplichting van de werkgever overneemt, gehouden is deze transitievergoedingen nog uit te betalen.

Heb jij vragen over het ontslag van een medewerker en heb je hierbij hulp nodig? Of wil je meer weten over de transitievergoeding en of je dit in termijnen kunt betalen? Neem gerust contact met ons op.  

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Huurinkomsten verhuur woning ook bij zelfbewoning belast?

Huurinkomsten verhuur woning ook bij zelfbewoning belast?

22-06-2022

Verhuur je tijdelijk jouw woning tijdens bijvoorbeeld vakantie? Dan zijn de huurinkomsten belast. Hoe zit dit als je jouw woning deels tijdelijk verhuurt en zelf in het andere deel blijft wonen. Maakt dat verschil?
Accountant

Accountant

  • Zwaagdijk
  • 32-40 uur
  • AA/RA opleiding
Update lonenspecial 2022: vervoer

Update lonenspecial 2022: vervoer

23-06-2022

In de update lonenspecial vervoer wordt de auto van de zaak en de fiets van de zaak behandeld. Je leest o.a. over elektrische auto's, bijtelling en bpm in 2022.