Personeel en pensioen

WIJZIGING IN HET BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF AUGUSTUS 2022

De verlofregelingen voor ouders met pasgeboren kinderen worden steeds verder uitgebreid. Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers met een kind dat nog geen 1 jaar oud is, recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof via het UWV. Het aanvragen van deze regeling is mogelijk vanaf 9 augustus 2022. De verwachting is dat veel ouders hiervan gebruik gaan maken. Om als werkgever goed voorbereid te zijn, informeren wij je over de inhoud van de regeling, de gevolgen voor jou als werkgever en hoe je het beste kunt omgaan met deze regeling.

DE VERLOFREGELINGEN VOOR OUDERS OP EEN RIJ

Vanaf 2 augustus wordt het ouderschapsverlof aangepast. Met deze wijziging kan een werknemer na deze datum aanspraak maken op de volgende verlofregelingen rondom en bij de geboorte van een kind:

Zwangerschapsverlof (WAZO)

De moeder van het verwachte kind heeft recht op 16 weken zwangerschapsverlof tegen 100% salaris. De zwangerschapsuitkering wordt aangevraagd door de werkgever. Deze ontvangt de uitkering van het UWV en betaalt tijdens het verlof het loon door aan de werknemer.

Geboorteverlof

De partner van de moeder heeft recht op maximaal 5 dagen geboorteverlof tegen 100% salaris. Werknemer kan dit verlof naar eigen inzicht opnemen – in één keer of verspreid - maar uiterlijk binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof

Ook enkel voor de partner: na opname van het geboorteverlof kan aanvullend geboorteverlof worden opgenomen ter hoogte van maximaal 5 keer de arbeidsduur. Bij 0-urencontracten wordt de arbeidstijd vastgesteld op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorbije 12 maanden. Werknemer kan dit verlof naar eigen inzicht opnemen, maar uiterlijk binnen 26 weken na de geboorte van het kind. Over de opgenomen uren ontvangt de werknemer 70% van het dagloon, middels een uitkering via het UWV.

De opbouw van wettelijke vakantiedagen en het vakantiegeld loopt regulier door over de verlofuren. Soms is het opnemen van aanvullend verlof wel van invloed op de opbouw van bovenwettelijk verlof, afhankelijk van het bepaalde in cao of arbeidsovereenkomst.

Ouderschapsverlof

Voorheen bestond het ouderschapsverlof uit 26 weken onbetaald verlof voor beide ouders. Per 2 augustus 2022 wordt voor maximaal 9 van de 26 weken het salaris doorbetaald op 70% van het dagloon, middels een uitkering via het UWV. In een notendop de bijzonderheden per onderdeel:

9 weken betaald ouderschapsverlof

 • Opnemen voor de 1e verjaardag van het kind
 • Het UWV betaalt de uitkering inclusief vakantiegeld ter hoogte van maximaal 70%, welke door de werkgever aangevraagd dient te worden
 • Soms is in de cao bepaald dat de werkgever, over de uitkering, een percentage toeslag verschuldigd is aan de werknemer
 • Opbouw wettelijke vakantiedagen loopt door
 • Er is geen opbouw bovenwettelijke vakantiedagen bij de werkgever
 • Opbouw pensioen is afhankelijk van de geldende pensioenregeling.

17 weken onbetaald ouderschapsverlof

 • Opnemen voor de 8e verjaardag van het kind
 • Geen opbouw vakantiedagen, pensioen en vakantiegeld
 • Soms is in de cao bepaald dat de werkgever toch een percentage doorbetaald in deze periode.

WAAR MOET JE REKENING MEE HOUDEN?

Een werknemer die ouderschapsverlof opneemt, in volledige weken of door tijdelijk een dag minder per week te werken, heeft invloed op jouw bedrijfsvoering. Er moet worden nagedacht over hoe je dit opvangt: wie neemt taken over en heb je die ruimte bij bestaand personeel, of moeten er extra mensen ingevlogen worden?

Volgens de wet moet de werknemer de aanvraag uiterlijk 4 weken voor aanvang van de gewenste verlofperiode indienen bij de werkgever. Het aangevraagde verlof mag je als werkgever in principe niet weigeren. Wel kun je, op grond van bedrijfsbelang en onder opgaaf van redenen, in gesprek gaan over een andere spreiding van het verlof dan de wijze waarop de werknemer dit aanvraagt. Helemaal weigeren van verlof kan alleen onder zeer zwaarwegende belangen en hiervan is zelden sprake. Tot 4 weken voor ingang van het verlof kun je afspraken maken over de wijze van opname, dus stimuleer dat werknemers tijdig aangeven dat ze hiervan gebruik willen maken. Je zou bijvoorbeeld in jouw personeelsreglement kunnen opnemen dat werknemers uiterlijk twee maanden voor ingang van het verlof afstemmen wanneer en hoe zij het ouderschapsverlof wensen op te nemen.

Let op dat deze regeling ook van toepassing is voor werknemers waarvan het kind vóór 2 augustus 2022 geboren is, mits het kind nog geen 1 jaar oud is. Uiteraard moet de werknemer niet al gebruik hebben gemaakt van de volledige 26 weken onbetaald verlof. In andere gevallen kan de werknemer dus nog steeds aanspraak maken op (maximaal) 9 weken betaald ouderschapsverlof.

Ook goed om te weten is dat dit verlofrecht per kind wordt toegekend. Bij geboorte of adoptie van een tweeling heeft de werknemer dus recht op maximaal 18 weken betaald verlof. Bij opname van meerdere pleegkinderen blijft het bij 9 weken.

ONS ADVIES VOOR AANVRAAG EN UITBETALING BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF

De aanvraag en uitbetaling van het betaald ouderschapsverlof is anders dan de WAZO en aanvullend geboorteverlof regeling. Betaling van deze uitkering doet het UWV pas achteraf nadat het verlof daadwerkelijk is opgenomen. Het UWV controleert de opgenomen uren uit de loonaangifte die iedere maand wordt gedaan. In de salarisadministratie wordt hier een specifieke looncomponent voor gebruikt om de uren ten aanzien van betaald ouderschapsverlof aan te duiden.

Voor het UWV een stuk voordeliger en efficiënter, omdat zij uitkeren op basis van de feitelijke opgenomen uren en niet op basis van wat er van te voren wordt ingeschat door werknemer en/of werkgever. In de praktijk blijkt dat werknemers bij opname van de WAZO en aanvullend geboorteverlof vaak weer eerder beginnen met werken dan zoals aanvankelijk is aangevraagd bij het UWV, waardoor het UWV te veel uitkeert aan werkgevers. Het UWV heeft hier weinig tot geen zicht op, waardoor deze regeling fraudegevoelig blijkt.

De werkgever moet de aanvraag van het betaald ouderschapsverlof indienen bij het UWV. Nadat de aanvraag is gedaan in het UWV werkgeversportaal, ontvangt werknemer en/of werkgever nog geen uitkering. Deze dient achteraf aangevraagd te worden nadat het verlof is opgenomen door middel van een betaalverzoek. De werkgever doet dit betaalverzoek, de werknemer kan dit niet. Hierbij kan je er wel voor kiezen om de uitkering over te maken aan de werknemer.

Het advies is om de uitkering vanuit het UWV direct te laten uitbetalen aan de werknemer. Reden hiervoor is als volgt:

 • Goedkoper/kostenbesparing: door het direct uit te laten betalen aan de werknemer hoef je als werkgever niet iedere maand te berekenen wat het juiste bedrag aan doorbetaling tijdens verlof zou moeten zijn. Je hoeft alleen het aantal uren als onbetaald verlof op te geven.
 • Gemakkelijk en efficiënt: de verantwoordelijkheid ligt bij de werknemer wanneer hij/zij het ouderschapsverlof uitbetaald wil hebben middels de betaalverzoeken die je kunt indienen bij het UWV. Daarnaast hoef je als werkgever het opgenomen ouderschapsverlof niet voor te schieten.
 • Foutgevoelig: indien je als werkgever de uitkering zelf uitbetaalt aan werknemer, loop je het risico dat het UWV een ander bedrag uitkeert dan jij als werkgever hebt uitbetaald aan de werknemer. Dit kan hoger, maar ook lager uitvallen.
 • Voorkomt problemen; wanneer een werknemer uit dienst gaat mag hij/zij de nog niet opgenomen weken ouderschapsverlof meenemen naar de nieuwe werkgever. Het UWV kan dan echter niet langer doorbetalen aan de werkgever. Door de uitkering gelijk aan de werknemer uit te laten betalen is het administratief gemakkelijker en voorkom je correcties in de salarisadministratie.

ADVIES PROCES BIJZONDERE VERLOFREGELINGEN

Een helder beleid opmaken over deze verlofregeling helpt om inzichtelijk te krijgen wie, wanneer en hoelang werknemers met verlof gaan. Door duidelijke standpunten in te nemen over deze regelingen, hoe hier mee om te gaan als werkgever, voorkom je in veel gevallen dat je op het laatste moment onverwachts verlofaanvragen krijgt die bedrijfsactiviteiten kunnen verstoren.

Vanuit Omnyacc hebben wij een gestandaardiseerd proces ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor onze relaties. Dit proces sluit naadloos aan op onze HRM-diensten en onze salarisdienstverlening, zodat jij je tijd kan besteden aan wat jij het liefste doet, namelijk ondernemen. Benieuwd? Neem hiervoor contact op met een van onze HRM-adviseurs.

VRAGEN?

Neem dan contact op met jouw HRM-adviseur en/of salarisadviseur.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Irene Meereboer

Irene Meereboer

HRM-adviseur

Ynte Koopal

Ynte Koopal

HRM-adviseur

Arco Garritsen

Arco Garritsen

Sr. Salarisadviseur

Monique Slotemaker

Monique Slotemaker

Salaris- en personeelsadviseur

Raymond Eggink

Raymond Eggink

Salarisadviseur

Jeroen Oostdam

Jeroen Oostdam

Salarisadviseur

Erik Folbert

Erik Folbert

Salarisadviseur

Debby Willemse

Debby Willemse

Salarisadviseur