Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

WKR

DE HOOFDPUNTEN OP EEN RIJ

Een ingewikkeld verhaal dat in het kort op het volgende neerkomt. In beginsel zijn alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen bij elke individuele werknemer apart belast. Je kunt er echter voor kiezen om bepaalde vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan te wijzen in jouw vrije (onbelaste) ruimte. Deze ruimte bedraagt 1,2% van je totale fiscale loonsom. Bij aanwijzing in je vrije ruimte betaalt jouw werknemer geen belasting en betaal jij, als werkgever, alleen belasting (80%) als je onvoldoende vrije (onbelaste) ruimte hebt.

De regels op een rij

Uitgangspunt in de WKR is dat alles wat je aan jouw werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, loon is. Er zijn echter uitzonderingen. Zo vormen vrijgestelde aanspraken, zoals pensioenaanspraken en vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen (bijvoorbeeld een eenmalige uitkering bij overlijden), geen loon. Datzelfde geldt voor intermediaire kosten. Je vergoedt dan de kosten die jouw werknemer voorschiet voor zaken die:

  • tot het vermogen van jouw bedrijf horen (jouw werknemer tankt bijvoorbeeld met de auto van de zaak en schiet de benzinekosten voor),
  • specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering (jouw werknemer koopt bijvoorbeeld een fles wijn voor een klant en je vergoedt deze kosten).

Ook verstrekkingen waarvoor je werknemer een eigen bijdrage van ten minste de (factuur)waarde betaalt, zijn niet belast. Dit geldt ook voor producten uit jouw eigen bedrijf, mits je werknemer hiervoor de consumentenprijs betaalt.

Binnen de WKR mag je maximaal 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor jouw werknemers. Dit wordt de 'vrije ruimte' genoemd. Je betaalt geen loonbelasting over het bedrag aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dat binnen de vrije ruimte valt. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaal je wel loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Dit is een last die je draagt en dus niet jouw werknemers.

Tip:
Over het bedrag dat aan de eindheffing van 80% is onderworpen hoef je geen premies volks- en werknemersverzekeringen te betalen en evenmin een werkgeversheffing Zvw of een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Keuzemogelijkheid

Wil je de last van 80% eindheffing niet dragen, dan kan dat, mits de arbeidsvoorwaarden dit toestaan. In beginsel worden alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen namelijk regulier verloond bij jouw werknemers als werknemersloon. Alleen als je kiest om deze aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte, vindt de belastingheffing bij jou plaats. Je moet deze keuze wel maken voordat je een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling toekent aan jouw werknemer, en je kunt niet meer op je keuze terugkomen, behalve als er echt sprake is van een fout.

Tip:
De Belastingdienst gaat er gedurende het kalenderjaar vanuit dat je een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling hebt aangewezen in de vrije ruimte als je deze niet regulier verloont bij jouw werknemers. Deze aanname blijft na afloop van het kalenderjaar in stand als de aanwijzing ook in je administratie als zodanig is verwerkt. Deze verwerking is vormvrij en kan plaatsvinden in de financiële administratie maar ook bijvoorbeeld in een apart Excelbestand.

De keuze kan ook gedeeltelijk gemaakt worden. Als je jouw werknemer een km-vergoeding van € 0,29 geeft, kun je onbelast maar € 0,19 p/km geven. Je geeft dan dus € 0,10 p/km te veel. Hiervan kun je bijvoorbeeld € 0,05 p/km aanwijzen in de vrije ruimte, de andere € 0,05 p/km wordt dan tot het werknemersloon gerekend.

Sommige onderdelen zijn verplicht werknemersloon. Die kun je dus niet aanwijzen in de vrije ruimte. Zo horen de auto van de zaak, de dienstwoning en boetes altijd tot het loon van de werknemer.

Let op!
Door bepaalde vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet aan te wijzen in de vrije ruimte vormen deze werknemersloon. Het loon wordt dan hoger en dat heeft tot gevolg dat je mogelijk meer premies werknemersverzekeringen, meer pensioenpremie en meer vakantiegeld moet betalen.

Gebruikelijkheidstoets

De gebruikelijkheidstoets legt een beperking op aan de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die je onder kunt brengen in de vrije ruimte. Dit is een lastig criterium dat inhoudt dat jouw vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze voor meer dan 30% afwijken van hetgeen normaal vergoed of verstrekt wordt.

Vanaf 2016 is deze toets aangescherpt. Niet alleen de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling zelf moet vanaf 2016 gebruikelijk zijn, maar het moet ook gebruikelijk zijn dat jouw werknemer deze belastingvrij van jou krijgt en dat je de belasting via eindheffing voor je rekening neemt. Zo is het bijvoorbeeld niet gebruikelijk om de belasting over het maandloon van je werknemers voor jouw rekening te nemen.

Tip:
Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar worden door de Belastingdienst in ieder geval als gebruikelijk beschouwd.

Niet alles valt in de vrije ruimte: gerichte vrijstellingen

Bepaalde vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen vormen wel loon, maar kunnen toch onbelast gegeven worden, zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte. Deze vrijstellingen heten gerichte vrijstellingen. Dit zijn bijvoorbeeld vergoedingen en verstrekkingen voor de werkelijke kosten van openbaar vervoer en reiskosten eigen vervoer (maximaal € 0,19 p/km). Ook maaltijden bij overwerk, koopavonden of dienstreizen en personeelskortingen tot 20% (met een maximum van € 500 per werknemer per jaar) vallen onder de gerichte vrijstellingen.

Tip:
Een gerichte vrijstelling betekent dat zowel een vergoeding, als een verstrekking als een terbeschikkingstelling onbelast kan. Is sprake van een nihilwaardering dan is het niet mogelijk om een vergoeding onbelast te geven.

Nihilwaardering voor werkplekvoorzieningen

Voor een aantal faciliteiten die voornamelijk worden gebruikt op de werkplek, zoals werkkleding en consumpties op de werkplek, geldt een nihilwaardering.

Let op!
De 'werkplek' is de plaats waar de werknemer arbeid verricht en waarop voor de werkgever de Arbowetgeving van toepassing is. De werkplek thuis is uitgezonderd.

Noodzakelijkheidscriterium

Voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur geldt onder het noodzakelijkheidscriterium een gerichte vrijstelling. Met het noodzakelijkheidscriterium is een vergoeding, verstrekking of ter beschikkingstelling gericht vrijgesteld als deze noodzakelijk is voor het werk.

Tip:
Onder het noodzakelijkheidscriterium kun je een mobiele telefoon, computer of tablet onbelast vergoeden als jouw werknemer deze zaken nodig heeft om zijn werk te doen. Je hoeft dan ook geen rekening meer te houden met een privévoordeel van de werknemer.

Gerichte vrijstelling voor werkplekgerelateerde voorzieningen

Ook voor geheel of gedeeltelijk op de werkplek te gebruiken arbovoorzieningen en hulpmiddelen geldt een gerichte vrijstelling.

Let op!
Voor hulpmiddelen geldt als extra eis dat deze voor minimaal 90% zakelijk worden gebruikt.

Normbedragen

Er zijn een aantal normbedragen voor loon in natura. Je kunt hierbij denken aan huisvesting ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking (2017: € 5,50 per dag), maaltijden op de werkplek (2017: € 3,30) en kinderopvang op de werkplek (uurtarieven volgens de Wet kinderopvang).

Concernregeling

De WKR geldt per werkgever. Dit is anders als de concernregeling kan worden toegepast. Deze regeling maakt het mogelijk om de vrije ruimtes binnen één concern samen te voegen. De concernregeling kan onder meer worden toegepast als de moedermaatschappij voor minimaal 95% eigenaar is van de dochtermaatschappij(en).

Vaste kostenvergoeding

Ook onder de WKR is een vaste kostenvergoeding mogelijk. Je moet dan wel een onderscheid maken tussen gerichte vrijstellingen, intermediaire kosten en overige posten. Vergoedingen van overige posten zijn loon. Je mag deze onderbrengen als eindheffingsloon in de vrije ruimte. Voor gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten mag je alleen een onbelaste vaste kostenvergoeding geven als je de vergoeding onderbouwt met een onderzoek vooraf naar de werkelijk gemaakte kosten en je dit onderzoek herhaalt als de Belastingdienst daarom vraagt.

Jaarlijkse afrekening

Bij overschrijding van de vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom) vindt een eindheffing plaats van 80%. Deze eindheffing moet voor het jaar 2016 worden afgedragen bij de aangifte januari 2017, welke uiterlijk eind februari 2017 moet worden ingediend en afgedragen.

Let op!
Als de inhoudingsplicht eindigt, mag niet gewacht worden met afrekenen tot de aangifte van januari, maar moet worden afgerekend in de aangifte over het tijdvak waarin de inhoudingsplicht is geëindigd.

Het totale bedrag aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen moet uit jouw administratie te halen zijn. Bedenk daarbij dat verstrekkingen en terbeschikkingstellingen gewaardeerd worden op de inkoopfactuur (inclusief btw). Vaak zal je administratie exclusief btw geboekt worden. Vergeet dan niet de btw voor de waardering van de verstrekkingen of terbeschikkingstellingen nog bij te boeken.

Tip:
Over het toevoegen van de btw kun je in het kader van de WKR met de Belastingdienst de afspraak maken dat u een gemiddelde btw-druk over de verschillende posten in de vrije ruimte in aanmerking neemt.

Stel nu dat je geen factuur hebt? In dat geval moet je uitgaan van de waarde in het economische verkeer. Verstrek je producten uit jouw eigen bedrijf aan je werknemer, dan moet je uitgaan van de consumentenprijs.

Het totale bedrag in jouw administratie aan vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen die je hebt aangewezen in de vrije ruimte moet je koppelen aan het fiscale loon (kolom 14 van de loonstaat) in jouw loonadministratie. Op die manier kun je, maar ook de Belastingdienst, toetsen of je binnen de vrije ruimte blijft.

Tot slot

De WKR is voor veel werkgevers in het mkb nog lastig werkbaar. Onder meer vanwege dit signaal heeft de Tweede Kamer de regering verzocht om de geplande evaluatie van de werkkostenregeling te vervroegen van 2018 naar 2017. Op dit moment heb je daar nog niet zoveel aan en vindt in februari 2017 gewoon de afrekening van de WKR 2016 plaats. Twijfel je nog over de toepassing van de diverse WKR-regels binnen jouw onderneming, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Social Media

Volg jij Omnyacc al?

Linkedin Instagram Facebook

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 220 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?