Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

11 juni 2020

NOW 2.0: correctie subsidie bij ontslag

Als werkgever moet je rekening houden met een correctie van de te ontvangen NOW-2.0-subsidie wanneer je werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat in de periode van de loonkostensubsidie NOW 2.0. We laten je twee voorbeelden zien.

Consequentie bedrijfseconomisch ontslag

Op het moment dat een werkgever in de periode van juni tot en met september een bedrijfseconomisch ontslag bij UWV aanvraagt, krijgt hij geen subsidie voor de loonkosten van de betreffende werknemers. Dat geldt ook als het dienstverband, ervan uitgaande dat het UWV de ontslagvergunning verleent, nog moet worden opgezegd waarbij de correcte opzegtermijn moet worden gehanteerd. Dit betekent dat het dienstverband pas later kan eindigen. Mogelijk zelfs pas na afloop van de periode waarover subsidie wordt toegekend.

Onevenredig

Werkgevers met een betrekkelijk geringe omzetdaling worden bij een bedrijfseconomisch ontslag geconfronteerd met een onevenredig zware korting op de te ontvangen NOW-subsidie. De NOW-subsidie is immers gekoppeld aan de omzetdaling. Bedraagt deze 100%, dan is de NOW-subsidie 90%. Bedraagt deze 40%, dan is de subsidie 36%, enzovoort. Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt de NOW-subsidie echter gekort zonder dat rekening wordt gehouden met het omzetverlies. Hoe lager het omzetverlies, hoe forser de uiteindelijke korting zal zijn. De extra korting van 50 procent bij bedrijfseconomisch ontslag uit de eerste NOW zal komen te vervallen.

Rekenvoorbeeld correctie bij lager omzetverlies

Bedrijf met 8 medewerkers, 40% omzetverlies. Loonsom van € 20.000 per maand.
Subsidie NOW 2.0: 40% (omzetverlies) x € 20.000 x 4 (NOW loopt t/m september) x 1,4 (werkgeverslasten) x 90% (hoogte definitieve subsidie) = € 40.320

Stel het bedrijf ontslaat 3 van deze medewerkers. Uitgaande van een loonsom van 3 x € 2.500 betekent dit de volgende correctie: € 7.500 x 4 x 1,4 x 90% = € 37.800.

Het bedrijf zou dus eerst over vier maanden € 40.320 aan NOW-subsidie ontvangen, maar door het ontslag van de drie werknemers wordt de subsidie later met € 37.800 gecorrigeerd. Dit betekent dat het bedrijf dit bedrag zal moeten terugbetalen en uiteindelijk maar € 2.520 aan subsidie ontvangt. Zoals uit het voorgaande blijkt, is de uiteindelijk te ontvangen subsidie laag omdat er geen rekening wordt gehouden met de omzetderving.

Rekenvoorbeeld correctie bij meer omzetverlies

Bedrijf met 8 medewerkers, 80% omzetverlies. Loonsom van € 20.000 per maand.
Subsidie NOW 2.0: 80% (omzetverlies) x € 20.000 x 4 x 1,4 x 90% = € 80.640

Stel het bedrijf ontslaat 3 van deze medewerkers. Uitgaande van een loonsom van 3 x € 2.500 betekent dit de volgende correctie: € 7.500 x 4 x 1,4 x 90% = € 37.800.

De uiteindelijke subsidie die overblijft na de correctie is nu vele malen hoger namelijk: € 80.640 - € 37.800 = € 42.840

Route ontslag

Voor een bedrijfseconomisch ontslag geldt dat de werkgever nog steeds toestemming moet hebben van het UWV. Het UWV zal kritisch kijken of er wel voldoende aanleiding is om over te gaan tot ontslag en of de juiste werknemers op basis van het afspiegelingsbeginsel zijn voorgedragen voor ontslag. Verder geldt dat de werkgever verplicht is om aan de betreffende werknemers een transitievergoeding uit te betalen. Ook zal bij een aanvraag voor een ontslagvergunning moeten worden gemotiveerd waarom de NOW onvoldoende soelaas heeft geboden.

Let op!
Voor bedrijven die vanaf 29 mei 2020 een Wet Melding Collectief ontslag (WMCO) moeten doen, daarvan is sprake bij bedrijven die de NOW 2.0 aanvragen en die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, geldt het volgende deze bedrijven moeten een akkoord hebben met de vakbond(en) of een andere personeelsvertegenwoordiging. Komen ze er onderling niet uit, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting op de NOW 2.0 van 5% op het totale subsidiebedrag.

Let op!
De verlengde NOW of NOW 2.0 kent ook een aantal andere aanvullende voorwaarden, naast de voorwaarde zoals hierboven beschreven.

Voor vragen over de NOW 2.0 en voorwaarden en verplichtingen van deze regeling? Neem gerust contact met ons op. 

Michel Krediet

Michel Krediet

Registeraccountant

Lonenspecial 2021

Lonenspecial 2021

Voor jou als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn op het gebied van personeels- en salarisadministratie. In de lonenspecial 2021 vind je de belangrijkste wijzigingen op dit gebied. De lonenspecial is een handig naslagwerk. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten.
Jeffrey Karamat

Jeffrey Karamat

Assistent-accountant

Strategisch personeelsbeleid

Strategisch personeelsbeleid

Breng jouw personeelswensen in kaart met strategisch personeelsbeleid. Dit helpt om zo effectief mogelijk gebruik te maken van de talenten van jouw personeel.
ANBI's publicatieplicht mogelijk via CBF-Erkenningsrapport

ANBI's publicatieplicht mogelijk via CBF-Erkenningsrapport

23-02-2021

Voor de publicatieplicht moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) sinds 1 januari gebruikmaken van standaardformulieren voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Wanneer jouw bedrijf een erkenning heeft van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) kun je ook volstaan met het publiceren van het CBF-Erkenningspaspoort op je website.