Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

27 februari 2020

Aanvraag mkb-scholingssubsidie

Vanaf 2 maart kunnen ondernemers in het mkb aanvragen indienen voor de nieuwe SLIM scholingssubsidie. SLIM, ook wel subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb. Er is € 48 miljoen beschikbaar gesteld.

Ontwikkeling werknemers

Als mkb-ondernemer kun je dit subsidiegeld aanwenden voor initiatieven die zijn gericht op leren en ontwikkelen van jouw personeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor jouw werknemers.

Leermethoden

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen van een systeem voor periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers of voor het bieden van een praktijkleerplaats als een werknemer een mbo-opleiding wil volgen.

Maxima

De maximale subsidie voor individuele ondernemers bedraagt € 24.999. Werken meerdere ondernemers samen, dan bedraagt de subsidie maximaal € 500.000.

Ook landbouw, horeca en recreatiesector

Ook grotere bedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector komen voor subsidie in aanmerking. Dit vanwege het feit dat in deze sectoren vaak gewerkt wordt met seizoensarbeiders.

Administratieve verplichtingen

De subsidie gaat wel gepaard met een aantal administratieve verplichtingen. Voordat je een aanvraag kunt indienen, moet je je registreren als aanvrager. Dat kan vanaf twee weken voordat de subsidie kan worden aangevraagd. Het aanvragen zelf moet met een zogenaamd e-formulier. En je moet een activiteitenplan opstellen. Hiervoor zijn op de site van het Ministerie van SZW-sjablonen beschikbaar.

Wil je meer weten over de SLIM-subsidie? Wij adviseren je graag. Neem gerust contact met ons op.

Echtscheiding en jouw onderneming

08-09-2020

Ben je ondernemer en lig je in scheiding? Dan heeft dit meestal gevolgen voor jouw bedrijf. Waar kun je mee te maken krijgen?

Schenken en erven

Denk je aan een schenking aan je kind of een goed doel? Het financiële steuntje voor nu is misschien een goed moment om ook na te denken over jouw erfenis.

25 tips HRM-beleid

25 tips voor een goed HRM-beleid voor jou op een rij

Werkkostenregeling: vanaf 2021 minder vrije ruimte

22-09-2020

Vanaf 2021, zoals gepresenteerd in het Belastingplan, wordt de vrije ruimte in de WKR vanaf een loonsom boven de € 400.000 iets verlaagd. Door de verlaging wordt een verruiming van de vrijstelling voor scholingskosten gefinancierd. Voor de eerste € 400.000 zal de vrije ruimte in 2021 1,7% bedragen.