Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

2 november 2021

Agro: omschakelprogramma en bedrijfsplan

Heb je plannen voor een omschakeling naar een ‘stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering’? Dan kun je, via het pilotfonds, in aanmerking komen voor een achtergestelde lening. Voor het benodigde bedrijfsplan kun je een voucher aanvragen.

Omschakelprogramma: achtergestelde lening

Wil je jouw bedrijf omschakelen? Dan kun je vanuit het ‘Investeringsfonds Duurzame Landbouw’ een financiering aanvragen voor de benodigde investeringen. Op dit moment loopt hiervoor een pilot met een beperkt budget.

Pilotfonds en cofinanciering

Vanuit het pilotfonds kun je een achtergestelde lening krijgen van maximaal € 400.000. De lening wordt onder gunstige voorwaarden verstrekt. De investeringen moeten deels ook gefinancierd worden uit andere bronnen (cofinanciering), zoals bijvoorbeeld bank, eigen geld of crowdfunding.

Tenminste vijf doelen

Jouw investeringen en te nemen maatregelen moeten bijdragen aan minimaal vijf van de acht onderstaande doelen van het fonds:

  • Reductie van stikstofemissie
  • Reductie van gebruik gewasbeschermingsmiddelen
  • Emissiereductie van broeikasgassen
  • Emissiereductie nitraat
  • Vergroting biodiversiteit
  • Versterking duurzaam bodembeheer
  • Circulair veevoergebruik
  • Verbetering dierenwelzijn/diergezondheid

Het onderdeel ‘Reductie van stikstofemissie’ is verplicht.

Aanvragen

Je kunt t/m juni 2022 een aanvraag indienen bij het ‘Nationaal Groenfonds’, zolang het budget toereikend is.

Bedrijfsplan

Bij de aanvraag moet je een bedrijfsplan indienen. Uit dit bedrijfsplan moet o.a. blijken hoe je invulling geeft aan bovenstaande doelen.

Voucher bedrijfsplan

Wil je een bedrijfsplan voor ‘omschakeling’ laten maken, bijvoorbeeld voor bovenstaande pilot? Dan kun je in de periode van 1 november t/m 15 december 2021 hiervoor een voucher aanvragen bij RVO.

Waarde voucher

Met de voucher komen de kosten van een bedrijfsplan, tot een maximum van € 7.500, in aanmerking voor de subsidie. De subsidie bedraagt 80% (maximaal € 6.000). Deze subsidie valt onder de regeling de-minimissteun.

BAS-adviseur

Het bedrijfsplan moet worden opgesteld door een erkende BAS-adviseur die kennis heeft op het gebied van ‘Bedrijfsopvolging’ of ‘Verdienvermogen’. De voucher kun je bij de adviseur inleveren. De bedrijfsadviseur draagt er mede zorg voor dat het bedrijfsplan aan de voorwaarden voldoet.

Wil je een bedrijfsplan voor omschakeling laten opstellen? Vraag de voucher dan direct vanaf 1 november aan. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

Lonenspecial: werkkostenregeling

Lonenspecial: werkkostenregeling

13-01-2022

In deze lonenspecial wordt de werkkostenregeling uitgelicht. De vrije ruimte in de werkkostenregeling is in 2022 weer beperkt.
Harold Steunebrink

Harold Steunebrink

Pensioen- en HRM-adviseur | Partner

Visionplanner

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Crowdfunding

Crowdfunding

Een alternatieve financieringsvorm? Presenteer jouw financieringswens optimaal door crowdfunding.
Leasing auto

Leasing auto

Financial of operational lease? Onze specialisten vergelijken en regelen de beste optie voor jou.