13 oktober 2022 (update: 14 november 2022)

Eindejaarstips voor ondernemers in de inkomstenbelasting 2022

De eindejaarstips voor ondernemers in de inkomstenbelasting hebben wij in dit artikel voor jou op een rij gezet. Welke fiscale maatregelen kun je als ondernemer dit jaar nog treffen in de inkomstenbelasting die voordelig voor jou kunnen uitpakken?

17. Koop nu nog een bedrijfspand

De overdrachtsbelasting voor panden die geen eigen woning zijn, wordt in 2023 verhoogd van 8 naar 10,4%. Ben je van plan op korte termijn een bedrijfspand te kopen, doe dit dan indien mogelijk nog dit jaar.

Ook als je een pand wilt aanschaffen om te verhuren, betaal je 10,4% overdrachtsbelasting. Schaf ook een dergelijk pand zo mogelijk nog dit jaar aan.

18. Beoordeel de hoogte van jouw winst

Aan het eind van het jaar heb je meer duidelijkheid over jouw winstpositie. Beoordeel of jouw winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht kom je in de inkomstenbelasting net in het hoogste tarief. Het kan dan aantrekkelijk zijn om jouw winst te verlagen door bijvoorbeeld kosten of een geplande investering naar voren te halen. Houd hierbij wel rekening met de invloed die dit heeft op jouw totale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Let hierbij ook op de invloed van inkomensafhankelijke heffingskortingen op de te betalen belasting. Laat het effect berekenen door jouw adviseur.

Tip!

Wijkt jouw winst af van de verwachtingen, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag aan. Hiermee voorkom je de hoge belastingrente van 4% en je verlaagt jouw vermogen in box 3. In box 3 levert dit overigens alleen een voordeel op als de onttrokken financiële middelen bestonden uit beleggingen. Bij een teruggave voorkom je dat jouw geld renteloos uitstaat bij de Belastingdienst.

19. Welke beloning voor meewerkende partner?

Is jouw partner niet bij jou in loondienst, maar werkt hij of zij wel mee in het bedrijf, dan kun je hiermee fiscaal rekening houden. Je kunt kiezen voor de meewerkaftrek, dit is een percentage van de winst dat afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren. Je kunt echter ook kiezen voor de arbeidsbeloning. Dit moet een reëel uurloon zijn voor de verrichte werkzaamheden en dient in een jaar minimaal € 5.000 te bedragen. Jouw partner wordt hier zelfstandig voor belast.

Via de arbeidsbeloning kun je voorkomen dat bij jouw partner heffingskortingen verloren gaan. Bepaalde heffingskortingen kan jouw partner, als die zelf te weinig inkomen hebt, namelijk niet meer uitbetaald krijgen. Het betreft de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Alleen partners die vóór 1 januari 1963 geboren zijn, kunnen de algemene heffingskorting nog wel uitbetaald krijgen, op voorwaarde dat hun partner voldoende belasting betaalt. Door jouw partner een arbeidsbeloning toe te kennen, kan jouw partner de heffingskortingen (deels) zelf benutten.

Let op!

De meewerkaftrek heeft geen gevolgen voor het inkomen van jouw partner. De arbeidsbeloning wel, want jouw partner wordt hiervoor zelf belast en betaalt hierover ook premies Zvw. Bereken wat voor jou de voordeligste optie is en pas deze toe. Houd hierbij ook rekening met het eventueel verloren gaan van de heffingskortingen. Je mag jaarlijks voor een andere beloningsvorm kiezen als je dat wilt. Zorg wel dat je een eventuele meewerkbeloning schriftelijk vastlegt en ook daadwerkelijk betaalt. Voor de meewerkaftrek is dat niet nodig.

20. Optimaliseer jouw (kleinschaligheids)investeringsaftrek (KIA)

Als je investeert, heb je als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimum investeringsbedrag. Dit bedrag is voor 2022 bepaald op € 2.401. De KIA krijg je bovendien alleen voor investeringsgoederen waarop je moet afschrijven. Dit betekent dat het bedrijfsmiddel minstens € 450 moet kosten. Investeer je in 2022 in totaal dus minstens voor € 2.401 aan bedrijfsmiddelen die ieder minstens € 450 kosten, dan heb je recht op de KIA.

Tip!

Zit je dit jaar met jouw investeringen net onder de minimumgrens van € 2.401, dan kan het lonen een voorgenomen investering iets te vervroegen, zodat je toch voor de KIA in aanmerking komt. Het kan zomaar 28% KIA opleveren over het totaal aan investeringsverplichtingen.

Rondom de investeringsaftrek is er een aantal zaken om rekening mee te houden: het moment van het aangaan van investeringsverplichtingen (opdrachtbevestiging, ondertekening offerte e.d.), in combinatie met de tabel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het percentage aan aftrek is in 2022 het hoogst als het totaal aan verplichtingen ligt tussen € 2.400 en € 59.939 (namelijk: 28%). Tussen € 59.939 en € 110.998 is de KIA een vast bedrag: € 16.784. Het plannen en – voor zover mogelijk – het spreiden van investeringsverplichtingen, loont vaak de moeite.

Om de investeringsaftrek ook daadwerkelijk in de aangifte inkomstenbelasting 2022 mee te mogen nemen, moet het bedrijfsmiddel in gebruik genomen zijn in 2022 óf er moet voldoende aanbetaald zijn. Anders schuift de aftrek door naar latere jaren. Afhankelijk van de verwachte winsten kan het aantrekkelijk zijn nog in 2022 een aanbetaling te doen. Let daarbij wel op de risico’s, zoals de kans op faillissement van de leverancier.

Let op!

Betaal in ieder geval 25% van een nog niet in gebruik genomen investering binnen twaalf maanden na het aangaan van de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel. Doe je dit niet, dan komt de hele investeringsaftrek te vervallen (tenzij sprake is van overmacht).

Let op!

Soms mag je bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven, zoals sommige bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan of investeringen die worden gedaan als starter. Heb je deze nog niet in gebruik genomen, dan kun je toch willekeurig afschrijven over maximaal het bedrag dat je in het jaar van investeren hebt betaald.

Heb je in de afgelopen vijf jaar (dus in de periode tussen 2018 en 2022) gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoop je het bedrijfsmiddel weer of ruil je het in, dan krijg je mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling, waardoor je een gedeelte van de aftrek weer moet terugbetalen. Houd hier rekening mee en wacht, voor zover mogelijk, met de desinvestering tot in 2023.

Let op!

Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 uitgesloten, maar ook uitgesloten zijn bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Ook uitgesloten zijn de investeringen die je voor 70% of meer verhuurt.

Investeer je in meer dan één onderneming? Door een arrest van de Hoge Raad moest de KIA voor jouw investeringen in alle ondernemingen samen worden toegepast.

Het kabinet heeft alsnog duidelijk gemaakt dat vanaf 2021 de KIA per onderneming dient te worden berekend en toegepast. Dit betekent dat een ondernemer die meerdere ondernemingen heeft, voor alle ondernemingen apart de KIA mag berekenen.

De verduidelijking pakt meestal voordelig uit. Een investering van bijvoorbeeld € 100.000 in één onderneming levert namelijk minder KIA op dan twee investeringen van € 50.000 in twee aparte bedrijven.

Tip!

Heb je meerdere ondernemingen, dan is het met het oog op een hogere KIA dus van belang de KIA per onderneming te berekenen en te claimen.

21. Vorm een herinvesteringsreserve (HIR) voor een verkocht bedrijfsmiddel

Heb je een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een boekwinst behaald, dan kun je de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door een herinvesteringsreserve (HIR) te vormen. Voorwaarde is dat je een herinvesteringsvoornemen hebt en ook houdt, en van plan bent te investeren voor minimaal hetzelfde bedrag als de verkoopprijs. Je kunt de HIR in stand houden gedurende maximaal drie jaar na het jaar waarin je het bedrijfsmiddel hebt verkocht. Investeer je binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel, dan boek je de HIR af op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. Investeer je niet tijdig in een ander bedrijfsmiddel, dan valt de HIR aan het einde van het derde jaar in de winst. Het is in veel gevallen voordelig om zo mogelijk een herinvesteringsreserve te vormen.

Voor het vormen en aanwenden van een HIR gelden enkele voorwaarden. Met name het genoemde herinvesteringsvoornemen is van belang. Dit voornemen moet op de balansdatum bestaan. Je kunt dit aannemelijk maken door bijvoorbeeld offertes op te vragen en advies in te winnen over een vervangend bedrijfsmiddel. Laat je hierover goed informeren en adviseren.

Let op!

Het vormen van een herinvesteringsreserve is niet altijd voordelig, met name als in de toekomst over jouw winst een hoger belastingtarief van toepassing is. Stel bijvoorbeeld dat jouw verwachte jaarwinst vanaf 2023 belast wordt tegen het toptarief van 49,5%, terwijl jouw winst in 2022 belast wordt tegen een lager tarief. En stel dat je de HIR vanaf 2023 in vijf jaar afboekt op een nieuw bedrijfsmiddel, dan schrijf je vanaf 2023 vijf jaar lang minder af en betaal je meer belasting tegen een dan geldend hoger tarief.

22. Laat jouw herinvesteringstermijn niet verlopen

Laat de termijn voor in het verleden gevormde herinvesteringsreserves niet verlopen. Een HIR die je in 2019 gevormd hebt, moet je vóór 31 december 2022 benutten. Doe je dat niet, dan valt de HIR vrij en ben je belasting verschuldigd. Investeer daarom op tijd!

Let op!

Er bestaan twee uitzonderingen op de termijn van drie jaar waarbinnen je moet herinvesteren. De eerste is als vanwege de aard van het bedrijfsmiddel meer tijd nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de investering in een chemische fabriek waarvoor diverse vergunningen nodig zijn. De tweede uitzondering is van toepassing als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de aankoop is vertraagd. Er moet in dat geval wel op zijn minst een begin van uitvoering met de aankoop zijn gemaakt. Ook zul je de vertragende factoren desgewenst aannemelijk moeten maken.

Let op!

Door de staatssecretaris van Financiën is bekendgemaakt dat de recente coronacrisis doorgaans als zo’n bijzondere omstandigheid aangemerkt kan worden. Bovendien is toegezegd dat de Belastingdienst hiermee ruimhartig zal omgaan. Heb je de afgelopen jaren een HIR gevormd en heb je een begin van uitvoering gemaakt met herinvesteren, maar is dit vanwege de coronacrisis vertraagd? In de meeste gevallen zal dit dan betekenen dat je, na het derde jaar na vorming van de HIR, deze toch niet aan de winst hoeft toe te voegen. De HIR blijft dan in de boeken gereserveerd totdat verder uitstel van herinvesteren vanwege corona niet meer aannemelijk is en je de HIR op een nieuw bedrijfsmiddel kunt afboeken. Laat bij grote belangen jouw adviseur het uitstel met de Belastingdienst afstemmen.

23. Voorkom verliesverdamping

Beoordeel of jouw verlies in box 1 uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. Jouw verlies in box 1 in de inkomstenbelasting kun je verrekenen met positieve inkomsten in box 1 uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Tip!

Dreigt jouw verlies uit het verleden verloren te gaan vanwege het verlopen van de termijn? Beoordeel dan of er mogelijkheden zijn om jouw winst dit jaar te verhogen. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde uitgaven uitstellen of omzetten eerder realiseren. Een in januari geplande verkoop van een bedrijfsmiddel wordt dan wellicht in december extra aantrekkelijk. Overleg met jouw adviseur over de mogelijkheden.

24. Zet jouw stakingswinst om in een lijfrente

Staak je jouw onderneming in 2022? Voorkom dan directe afrekening door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Betaal je de premie in 2023, dan is de lijfrente nog aftrekbaar in 2022, mits deze vóór 1 juli 2023 is betaald.

Let op!

Een betaalde lijfrentepremie vermindert de te betalen belasting, maar niet de te betalen Zvw-premie. Over de te zijner tijd te ontvangen uitkering betaal je echter ook premie Zvw. Om dubbele heffing te voorkomen, heeft de Hoge Raad beslist dat wanneer voor de FOR een lijfrente wordt gekocht, het aankoopbedrag van de lijfrente het premie-inkomen voor de Zvw verlaagt. In een ander arrest heeft de Hoge Raad beslist dat dit echter niet geldt voor stakingslijfrentes.

25. Houd bij winstbepaling rekening met toeslagen

Als ondernemer in de inkomstenbelasting kun je de hoogte van de winst op het einde van het jaar voor een deel zelf beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan al dan niet versneld afschrijven voor starters en toepassing van de Vamil (op milieu-investeringen), doteren aan de oudedagsreserve of aan het al dan niet vormen van voorzieningen en reserves.

Houd bij deze beslissingen ook rekening met jouw eventuele recht op toeslagen, nu en in de toekomst. Heb je bijvoorbeeld dit jaar geen recht op toeslagen, maar volgend jaar wel omdat je dan een huurwoning betrekt of gebruik gaat maken van kinderopvang, dan kun je waarschijnlijk beter pas volgend jaar jouw winst verlagen. Uiteraard alleen als het verschil de moeite waard is en je het je financieel kunt veroorloven.

Let op!

Stel dat je door het (uiteraard geoorloofd) schuiven met inkomsten en/of aftrekposten jouw winst volgend jaar met € 10.000 kunt verlagen waardoor jouw inkomen geen € 35.000 bedraagt, maar € 25.000 en dat je volgend jaar ook een huurwoning betrekt en voor twee kinderen kinderopvang afneemt, dan kan je dit zomaar ruim € 4.700 aan extra toeslagen schelen.

26. Maak nog één keer gebruik van de fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt in 2023 afgebouwd. Via de FOR kun je in 2022 dus nog één keer 9,44% van jouw winst met een maximum van € 9.632 reserveren voor een oudedagsvoorziening.

Het bedrag van de FOR hoef je niet aan de onderneming te onttrekken. In veel gevallen betekent de FOR dan ook slechts renteloos uitstel van betaling, maar als je de FOR te zijner tijd afrekent tegen een lager tarief dan waartegen je de dotatie kon aftrekken, treedt ook een tariefsvoordeel op. Andersom kan ook een tariefsnadeel optreden, dus reserveren is niet altijd gunstig.

Een voordeel treedt ook op als je verwacht weinig of geen stakingswinst te maken bij het beëindigen van jouw onderneming. Voor stakingswinst bestaat namelijk een stakingsaftrek van € 3.630. Koop je voor de FOR bij het beëindigen van jouw onderneming namelijk geen oudedagsvoorziening, dan valt de FOR in de stakingswinst, waarop je de stakingsaftrek dus kunt toepassen. Het reserveren voor de FOR kan dus aantrekkelijk zijn als je verwacht te zijner tijd minder dan € 3.630 stakingswinst te realiseren.

Ondernemers die per eind 2022 een FOR op hun balans hebben, mogen die handhaven. Alleen nieuwe dotaties mogen na 2022 niet meer plaatsvinden. De bestaande FOR-stand wordt op reguliere wijze afgewikkeld. Dus vrijvallen als dat verplicht is (bijvoorbeeld bij staking of in sommige gevallen als er een te laag kapitaal is) of als de FOR (deels) wordt omgezet in een lijfrente.

27. Bijtelling delen met jouw partner?

Werkt jouw partner mee in jouw onderneming en valt hij of zij in een lagere belastingschijf? Dan kan het voordelig zijn de bijtelling voor de auto te delen met jouw partner. Je betaalt dan samen wellicht minder belasting. Valt jouw inkomen in de hoogste schijf (49,5%) en dat van jouw partner in schijf 1 (36,93% in 2023), dan behaal je een tariefvoordeel. De gezamenlijk te betalen belasting wordt echter ook beïnvloed door de heffingskortingen. Het toedelen van een deel van de bijtelling aan jouw partner kan tot hogere, maar ook tot lagere heffingskortingen leiden. De bijtelling verdelen is met name voordelig als jouw partner een inkomen heeft tot ongeveer € 20.000. Bereken daarom vooraf of een verdeling van de bijtelling het gewenste voordeel oplevert.

Let op!

Een verdeling is fiscaal aanvaardbaar als aannemelijk is dat jouw partner de auto ook gebruikt voor de werkzaamheden in het bedrijf en privé. De verdeling moet naar rato van het onderlinge gebruik.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Eindejaarstips 2022
Om 2022 goed af te sluiten hebben wij de eindejaarstips op een rij gezet. Wat kun je als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten waarop je moet anticiperen? Op welke zaken moet je je als werkgever voorbereiden voor het nieuwe jaar? Dit en meer vind je in de eindejaarstips. Zo ben jij goed voorbereid. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.
Lees verder
arrow right
Eindejaartips: top 10
Welke fiscale maatregelen kun je als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor jou kunnen uitpakken? Hoe kun je nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2023 gaan gelden? In dit nieuwsartikel geven wij jou als ondernemer tien praktische tips.
Lees verder
arrow right
Joyce de Bakker

Joyce de Bakker

Registeraccountant

Bedrijfsovername en fusie
Een fusie of bedrijfsovername heeft financieel, fiscaal en juridisch grote gevolgen. Daarom is het verstandig om onze specialisten in te schakelen.
Lees verder
arrow right
Relatiebeheerder
Omnyacc Leeuwarden is sterk aan het groeien, waardoor de uitdagingen blijven komen. Ontwikkeling is een dagelijks onderdeel van jouw werkdag.
Lees verder
arrow right
Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
Denk je erover om een investering te doen, maar is het lastig om de financiering rond te krijgen in deze tijd? Misschien kom je wel in aanmerking voor de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK-regeling is een investeringsregeling die het voor bedrijven aantrekkelijker maakt om in 2021 en 2022 investeringen te blijven doen. Met deze investeringskorting kunnen de meeste ondernemers onder bepaalde voorwaarden een deel van de investering verrekenen met de loonheffing. Voldoe jij aan de voorwaarden?
Lees verder
arrow right