9 november 2023

Geplande wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling aangepast

Het was reeds duidelijk dat er wijzigingen zouden plaatsvinden in de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling bij schenkingen en nalatenschappen. Desalniettemin heeft de Tweede Kamer enkele van de door de regering voorgestelde aanpassingen gewijzigd. Wat zijn hiervan de gevolgen?


Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR)

De BOR en de DSR zijn belangrijke fiscale faciliteiten bij het schenken of erven van een bedrijf. Op Prinsjesdag 2023 heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend waarin de BOR en DSR op een aantal punten met ingang van 2024 en 2025 worden gewijzigd. De Tweede Kamer heeft bij de stemming over het wetsvoorstel amendementen aangenomen die dit wetsvoorstel op een aantal punten aanpast.

Verhoging vrijstellingspercentage BOR

Op Prinsjesdag 2023 is voorgesteld om het bedrag dat per 2025 voor de BOR voor 100% is vrijgesteld, te verhogen van € 1.205.871 in 2023 naar € 1.500.000 in 2025. Voor het meerdere was een verlaging gepland van 83% tot en met 2024 naar 70% vanaf 2025. De Tweede Kamer heeft dit laatste percentage van 70 verhoogd naar 75%.

Vervallen verplichte registratie bij grondkamer

In het wetsvoorstel is tevens opgenomen dat aan derden verhuurde onroerende zaken vanaf 2024 niet meer in aanmerking voor de BOR en DSR. Alleen landbouwgrond dat in het kader van voor teelten noodzakelijke vruchtwisseling verpacht wordt, wordt hiervan uitgezonderd. Hierbij zou een stringente voorwaarde gaan gelden dat de pachtovereenkomst geregistreerd moet zijn bij de grondkamer. De Tweede Kamer heeft deze voorwaarde laten vervallen.

Let op!

Om voor de uitzondering in aanmerking te komen moet wel sprake zijn van een schriftelijke pachtovereenkomst en van een voor de teelt noodzakelijke vruchtwisseling.

DSR en BOR voor oude familiebedrijven

Bij oude familiebedrijven die van generatie op generatie overgaan, kan het voorkomen dat de aandelen in het familiebedrijf per persoon dusdanig klein zijn geworden dat toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en de DSR niet mogelijk is. De Tweede Kamer vindt dit ongewenst en wil dat deze oude familiebedrijven toegang hebben tot de BOR en DSR. In een door de Tweede Kamer aangenomen amendement wordt daarom geregeld dat de voorwaarde die in bepaalde situaties geldt van een minimaal belang van 0,5% niet geldt als de verkrijger een bloed-of aanverwant is in de neergaande lijn (een kind, kleinkind, achterkleinkind et cetera).

Let op!

Het staat nog niet vast dat de aanpassingen van de Tweede Kamer ook worden ingevoerd. Zo moet de Eerste Kamer nog stemmen over het wetsvoorstel. Daarnaast zouden, na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet, de plannen ook weer kunnen worden aangepast.

Werken vanuit jouw woning, privépand of zakelijk?
Wanneer je als ondernemer vanuit je eigen privéwoning werkt, bestaat de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden deze woning als onderdeel van het ondernemingsvermogen te beschouwen. Het is echter alleen toegestaan om van deze voorwaarden af te wijken als er duidelijk aangetoond kan worden dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie.
Lees verder
arrow right
Verhoogd Vermogen? Ontdek mogelijke uitzonderingen op toeslagen
Heb je een speciale uitkering ontvangen of ontvang je deze momenteel? En is je vermogen daardoor boven de grens voor het recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kindgebonden budget gekomen? Dan is het wellicht mogelijk om een verzoek in te dienen om dit vermogen niet mee te laten wegen.
Lees verder
arrow right
Update lonenspecial 2021
In de update van de lonenspecial 2021 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.
Lees verder
arrow right
Bv digitaal oprichten kan per 2024
Per 2024 kun je volledig online een bv starten. Je hoeft niet meer fysiek naar een notaris. Er was al een tijd een platform voor ingericht, maar inmiddels is ook de wet goedgekeurd en de startdatum bekend: 1 januari 2024.
Lees verder
arrow right
Jurist arbeids- en ondernemingsrecht
Heb je ervaring op arbeids- en ondernemingsrechtelijk gebied en zet je deze kennis graag in voor klanten?
Lees verder
arrow right