Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

21 september 2022

Miljoenennota 2023: tarieven

Hoe zit het met de tarieven in 2023 naar aanleiding van de Miljoenennota? In dit nieuwsartikel vind je alle tariefswijzigingen.

Tarieven box 1 – Inkomen uit werk en woning

Het tarief in de 1e schijf wordt iets verlaagd: van 37,07% (2022) naar 36,93% (2023). Ook wordt de eerste tariefschijf verlengd naar € 73.031 (€ 69.398 in 2022).

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2023

Belastbaar inkomen meer dan (€) maar niet meer dan (€) Tarief 2023 (%)
1e schijf-73.03136,93
2e schijf

73.3031

-49,5


Overzicht gewijzigde heffingskortingen

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting: een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk: hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. In 2023 wordt de algemene heffingskorting iets verhoogd. De afbouw van de algemene heffingskorting wordt afhankelijk van het verzamelinkomen. Dit betekent dat naast het inkomen in box 1 (huidige situatie), ook het inkomen in box 2 en box 3 gaat meetellen.

Ook de arbeidskorting gaat per 1 januari 2023 omhoog in het kader van koopkrachtverbetering.

Heffingskortingen2022 (€)2023 (€)
Algemene heffingskorting maximaal
(< AOW-leeftijd)
2.8883.070
Arbeidskorting (maximaal)4.2605.052
Jonggehandicapten korting771820
Maximum inkomensafhankelijke combinatie korting2.5342.694
Ouderenkorting (maximaal)1.7261.835
Alleenstaandeouderenkorting449478
Afbouwpercentage van de arbeidskorting5,86%6,51%

Afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting per 2025

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting die wordt toegekend aan alleenstaande ouders of de minstverdienende partner die arbeid en zorg voor jonge kinderen combineert. Per 1 januari 2025 wordt deze heffingskorting afgeschaft, behalve voor ouders met (één of meer) kinderen die voor 1 januari 2025 zijn geboren.

Het vervallen van de IACK wordt gecompenseerd via de herziening van de kinderopvangtoeslag.

Snellere verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers in de inkomstenbelasting mogen aftrekken van hun winst, mits ze 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer. Met de zelfstandigenaftrek verlaag je het bedrag waarover je inkomstenbelasting bent verschuldigd. De zelfstandigenaftrek wordt opnieuw verder en sneller afgebouwd. Met de afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt beoogd het verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen.

De maximale zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 € 5.030 (€ 6.310 in 2022). Voor 2024, 2025 en 2026 wordt de zelfstandigenaftrek respectievelijk € 3.750, € 2.470 en € 1.200. In 2027 zal de zelfstandigenaftrek uiteindelijk € 900 bedragen.

Afschaffen middelingsregeling

In het kader van vereenvoudiging en hervorming van het belastingstelsel wordt per 1 januari 2023 de middelingsregeling afgeschaft. De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan als je een sterk wisselend inkomen in box 1 hebt in aaneengesloten jaren.

Bij toepassing van de middelingsregeling tel je het inkomen uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar op en deel je dit door drie. Daarna bereken je hoeveel belasting je in elk jaar over dit berekende gemiddelde inkomen zou moeten betalen. Je vergelijkt dit met de daadwerkelijk door jou betaalde belasting over die drie jaren. Blijkt dat het verschil meer dan € 545 is? Dan kun je belasting terugvragen.

Er is overgangsrecht voor de jaren na 2022, mits het aangiftejaar 2022 in het middelingstijdvak wordt betrokken. De laatste tijdvakken waarover nog kan worden gemiddeld, zijn de aangiftejaren 2022, 2023 en 2024.

Tip!

Houd wel de termijn in de gaten. Een verzoek om middeling moet binnen 36 maanden nadat alle definitieve aanslagen van de kalenderjaren die je wilt middelen onherroepelijk vaststaan.

Tarieven Box 2 – Aanmerkelijk belang

Het tarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verdeeld in twee schijven: 24,5% over de eerste € 67.000 en 31% over het bedrag daarboven. In 2023 blijft het tarief voor box 2 gelijk aan het tarief in 2022, namelijk 26,9%.

Tarief aanmerkelijk in 2024

Aanmerkelijk belang meer dan (€) maar niet meer dan (€) Tarief 2024 (%)
1e schijf-67.00024,5%

2e schijf

67.000-31%

Het tarief van box 2 geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend aan de aandeelhouder (dga) in privé..

Let op!
Overweeg je om in 2022 nog een dividenduitkering te doen? Let dan wel goed op als je gebruik hebt gemaakt van steunmaatregelen in verband met corona. Bij bepaalde maatregelen mag je geen dividend uitkeren als je van de maatregel gebruikmaakt.

Let op!

Heb je een lening bij jouw bv voor consumptieve uitgaven of voor beleggingen van meer dan € 700.000? Dan moet je voor 31 december 2023 deze lening teruggebracht hebben tot € 700.000. Dit kan door middel van een dividenduitkering, die dan in 2022 of 2023 als box 2-inkomen in de heffing wordt betrokken (tarief 26,9%).

Tarieven Box 3 – Sparen en beleggen

Als gevolg van het Kerstarrest van de Hoge Raad en het daardoor noodzakelijke rechtsherstel wordt de heffingsgrondslag in box 3 aangepast. Het tarief van box 3 wordt in 2023 verhoogd naar 32% (31% in 2022). Ook in 2024 en 2025 gaat het tarief van box 3 omhoog met 1%, naar respectievelijk 33% en 34%.

Het heffingsvrije vermogen wordt in 2023 verhoogd naar € 57.000 (in 2022: € 50.650).

De heffingsgrondslag van het vermogen van box 3 gaat uit van de werkelijke verdeling van jouw vermogens over drie vermogensgroepen:

  • Banktegoeden
  • Overige bezittingen (onder meer beleggingen en onroerend goed)
  • Schulden

Vervolgens wordt per vermogensgroep het forfaitaire rendement berekend:

Banktegoeden (spaargeld)Overige bezittingenSchulden
20210,01%5,69%2,46%
2022Nog niet vastgesteld5,53%Nog niet vastgesteld
2023Nog niet vastgesteldNog niet vastgesteldNog niet vastgesteld


Let op!
Het heffingsvrije vermogen van box 3 is niet van invloed op het wel of niet krijgen van toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget. Daar gelden lagere vermogensgrenzen voor.

Tip!

Ben je het niet eens met het geboden rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2022 omdat jouw daadwerkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement? Overleg dan met jouw adviseur over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting

De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan omhoog en de schijflengtes omlaag. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief tot een belastbare winst van € 200.000 19% en daarboven 25,8%.

Vennootschapsbelasting20222023
Winst tot € 395.000 in 2022/
€ 200.000 in 2023
15,0%19,0%
Winst boven € 395.000 in 2022/
€ 200.000 in 2023
25,8%25,8%


Tip!
Is de verwachte winst van een fiscale eenheid voor 2023 hoger dan € 200.000? Dan kun je met het verbreken van de fiscale eenheid een tariefvoordeel behalen. Dit komt doordat je dan meerdere keren gebruik kunt maken van het opstaptarief. Hoewel het tariefvoordeel eenvoudig te berekenen lijkt, kan het verbreken van de fiscale eenheid voor jou mogelijk onvoorziene nadelen met zich meebrengen die niet tegen het tariefvoordeel opwegen. Bekijk dus tijdig of dit voor jou aantrekkelijk is.

Tip!

Val je met jouw belastbaar resultaat in de 1e schijf van de vennootschapsbelasting en kun je het maken van kosten uitstellen tot 2023? Dan kun je deze kosten aftrekken tegen 19%. Omzet kun je het beste realiseren in 2022, aangezien deze omzet tegen 15% wordt belast.

Het gecombineerde tarief vennootschapsbelasting-inkomstenbelasting is als volgt:

Gecombineerd tarief VPB/IB20222023
Winst tot € 395.000/€ 200.00037,87%40,79%
Winst boven € 395.000/€ 200.00045,18%45,76%


Verhoging algemene tarief overdrachtsbelasting

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting van niet-woningen wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar 10,4% (8% in 2022). Zie ook ons artikel over de woningmarkt.

Het tarief voor woningen in eigen gebruik blijft 2%, evenals de drempelvrijstelling overdrachtsbelasting tot € 440.000 (vrijstelling 2023) voor kopers met een leeftijd tot 35 jaar.

Tot slot

Heb je vragen over de tarieven die we behandeld hebben in dit nieuwsartikel? Neem gerust contact met ons op. 

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Miljoenennota

Miljoenennota

Ben jij benieuwd naar de belangrijkste plannen van het kabinet voor volgend jaar? Op Prinsjesdag wordt de Miljoenennota gepresenteerd. Hier vind je een uitgebreide samenvatting.
Belastingaangifte

Belastingaangifte

Wij verzorgen je complete belastingaangiften en adviseren je hoe je, indien mogelijk, meer fiscaal voordeel kunt behalen.
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën. 
Accountant RA

Accountant RA

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • RA opleiding