21 september 2022

Miljoenennota 2023: vermogen

In het Kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de belastingheffing op sparen en beleggen in strijd is met Europees recht. Voor de jaren 2017 tot en met 2020 wordt rechtsherstel geboden aan belastingplichtigen die bezwaar hadden gemaakt of waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond. Naar aanleiding van het Kerstarrest wordt het Box 3-stelsel aangepast.

Vanaf 1 januari 2023 wordt bij alle belastingplichtigen uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld, overige bezittingen en schulden. Aan ieder van deze vermogenscategorieën wordt vervolgens na afloop van het kalenderjaar een fictief rendement toegerekend. Voor 2021 zijn de volgende forfaitaire rendementen bepaald:

Soort vermogenRendement 2021
Spaargeld (incl. contant geld en vruchtgebruik op spaartegoeden)0,01%
Overige bezittingen5,69%
Schulden2,46%

De forfaitaire rendementen voor 2022 zullen na afloop van het kalenderjaar met terugwerkende kracht worden gewijzigd, zodat bij de in dat jaar behaalde rendementen kan worden aangesloten. Dat betekent dus dat bepaalde rendementen momenteel nog niet bekend zijn.

Het rendement per vermogenscategorie is de waarde van het vermogensbestanddeel vermenigvuldigd met het daarbij behorende rendementspercentage. Bij een negatief rendement wordt het rendement op nihil gesteld.

Heffingsvrij vermogen

Het heffingsvrije vermogen wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 50.650 naar € 57.000 (€ 114.000 voor fiscaal partners).

Tarief

Over het voordeel uit sparen en beleggen wordt in 2023 een tarief van 32% geheven. Dit tarief zal jaarlijks met 1% toenemen tot 34% in 2025.

Peildatumarbitrage

In de overbruggingswetgeving zal een antimisbruikbepaling worden opgenomen om te voorkomen dat belastingplichtigen tussen drie maanden voor en drie maanden na de peildatum vermogensbestanddelen voor korte duur zullen verschuiven.

Let op!

Het schuiven met vermogensbestanddelen rond de peildatum wordt door de Belastingdienst niet erkend, tenzij er niet-fiscale redenen aan ten grondslag liggen. De vermogensbestanddelen worden in dat geval door de Belastingdienst gezien alsof deze niet zouden zijn verschoven.

Groene beleggingen

Ook groene beleggingen moeten worden gesplitst in groene spaartegoeden en groene overige bezittingen. De vrijstelling voor groene beleggingen blijft van toepassing, maar zal moeten worden verdeeld over beide categorieën. In de overbruggingswetgeving is opgenomen dat de vrijstelling daarbij zo veel mogelijk wordt toegerekend aan de categorie overige bezittingen.

Tip!
Het kan bij overige bezittingen die minder rendement opleveren dan wat hierover aan belasting moet worden betaald, wenselijk zijn deze om te zetten in banktegoeden of – indien mogelijk – over te brengen naar de bv.

Tip!

Overleg met jouw belastingadviseur over de samenstelling van jouw vermogen.

Tot slot

Lees ook onze andere artikelen omtrent de Miljoenennota. Heb je vragen over jouw vermogen of het box 3 rechtsherstel? Neem gerust contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Miljoenennota
Ben jij benieuwd naar de belangrijkste plannen van het kabinet voor volgend jaar? Op Prinsjesdag wordt de Miljoenennota gepresenteerd. Hier vind je een uitgebreide samenvatting.
Lees verder
arrow right
Start rechtsherstel box 3
De berekening van het rechtsherstel box 3 is bekendgemaakt door de staatssecretaris. Heb je op tijd bezwaar gemaakt tegen de aanslagen 2017 t/m 2020? De Belastingdienst start vanaf 1 juli 2022 met het rechtsherstel. Dit gebeurt grotendeels geautomatiseerd. Je hoeft dus zelf (nog) geen actie te ondernemen.
Lees verder
arrow right
Besluit rechtsherstel box 3, voorkoming dubbele belasting gepubliceerd
Heb je recht op het rechtsherstel box 3? En ben je binnenlands belastingplichtig in Nederland, maar heb je ook buitenlandse bezittingen en schulden? Dan kun je onder voorwaarden gebruikmaken van een ‘goedkeuring’ van de staatssecretaris bij de berekening van de voorkoming van dubbele belasting.
Lees verder
arrow right
Unit4
Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Lees verder
arrow right
Fors lagere Mkb-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek in 2024
De mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek worden in het Belastingplan 2024 volgend jaar fors verlaagd. Wat de mkb-winstvrijstelling zou worden, is nu pas bekendgemaakt. De verlaging van de zelfstandigenaftrek was al eerder in wetgeving opgenomen.
Lees verder
arrow right
Ynte Koopal

Ynte Koopal

HRM-adviseur