30 juni 2022

Wijzigingen regelgeving studiekostenbeding

Per augustus zijn de regels rondom studiekostenbeding aangepast. Dit is in verband met de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. Ontdek wat dit betekent voor jou als werkgever. 


Tot nu toe

Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het mogelijk is om een studiekostenbeding met de werknemer overeen te komen als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  1. Je moet als werkgever duidelijk aangeven over welke periode je baat hebt bij de opleiding en de terugbetalingsplicht moet tot die periode worden beperkt
  2. Gedurende genoemde periode wordt de terugbetalingsverplichting evenredig verminderd op grond van de glijdende schaal
  3. Je moet de werknemer vooraf duidelijk informeren over de inhoud en omvang van de terugbetalingsverplichting

Beperking bij verplichte scholing

Vanaf augustus 2022 wordt de mogelijkheid om rechtsgeldig een studiekostenbeding overeen te komen aan banden gelegd.

Als je verplicht bent de scholing aan de werknemer aan te bieden, is de scholing voor de werknemer kosteloos én wordt deze als werktijd aangemerkt. Die verplichting kan er zijn op grond van de wet of de cao; denk aan opleidingen op het gebied van veiligheid en vakbekwaamheid. Tot de wettelijk verplichte scholing behoort ook de scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie en de scholing die noodzakelijk is voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Denk aan een training of opleiding in het kader van een verbetertraject, als bijvoorbeeld jouw werknemer over te weinig ICT-vaardigheden beschikt om zijn werk goed uit te kunnen voeren. In deze situaties is een studiekostenbeding niet toegestaan.

Let op!

Reeds lopende studiekostenbedingen die verplichte scholing betreffen komen te vervallen.

Let op!

De verplichting om scholing aan te bieden kan voortvloeien uit nationale wetgeving, Europese regelgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten of uit rechtspositieregelingen.

Alle kosten

Alle kosten die de werknemer moet maken in verband met het volgen van de scholing, komen voor jouw rekening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reiskosten, boeken en ander studiemateriaal en examengelden. Bij voorkeur moet, indien mogelijk, de scholing onder werktijd worden aangeboden.

Gereglementeerd beroep

Er bestaat een lijst van zogeheten gereglementeerde beroepen, waarin uiteenlopende beroepen staan, zoals registerloods, deskundige asbestverwijderaar, duiker, beëdigde tolk, sportarts of fysiotherapeut. Als het beroep van de werknemer op de lijst staat, is een studiekostenbeding nog mogelijk, tenzij de opleiding alsnog in een cao verplicht wordt gesteld. In die laatste situatie is een studiekostenbeding niet langer geldig.

Wanneer nog meer niet?

Bij scholing gaat het dus niet om beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie, zolang de werkgever niet verplicht is deze aan te bieden aan de werknemer op grond van het Unierecht, het nationale recht of een cao.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

STAP-budget voor scholingskosten in 2022
Heb je scholingskosten in 2022? De subsidieregeling STAP-budget start op 1 januari 2022. Tegelijkertijd wordt de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft. Dit betekent dat je scholingskosten niet meer kunt aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2022. Vanaf dan kun je een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling.
Lees verder
arrow right
Relatiebeheerder
Meedenken met de klant, ondersteuning bieden met tussentijdse financiële inzichten en relevante managementinformatie. Dat zijn enkele verantwoordelijkheden die jij draagt. Uiteraard samen met het team!
Lees verder
arrow right
Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right
De Klimop
Van crisishulp tot langdurig verblijf voor kinderen die geïndiceerd zijn met een psychische kwetsbaarheid. Dat biedt De Klimop kinderen van 7 jaar tot en met 18+ sinds 2018. Een unieke zorgbelevening daar staan Jack Bakker (38 jaar) en zijn team van 50 zorgprofessionals voor.
Lees verder
arrow right
Subsidiecontrole
Het doel van een subsidiecontrole is aantonen dat het subsidiebedrag rechtmatig wordt besteed. Wij kunnen de subsidiecontrole voor je uitvoeren tegen een transparant tarief.
Lees verder
arrow right