30 augustus 2021

Agro: eisen voor basispremie GLB

Wil je vanaf 2023 basispremie ontvangen? Dan moet je aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Deze basisvoorwaarden lijken in hoofdlijnen op de huidige randvoorwaarden en vergroeningseisen. Er zijn echter ook wezenlijke verschillen, die soms een behoorlijke impact hebben.

Conditionaliteit

Deze basisvoorwaarden worden vanaf GLB 2023 ‘conditionaliteit’ genoemd. Je moet ook aan deze conditionaliteit voldoen als je steun wilt ontvangen vanuit de ecoregeling of het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb).

Onderdelen

De voorwaarden inzake conditionaliteit bestaan uit ‘Beheerseisen’ en ‘Normen voor een ‘goede landbouw- en milieuconditie’ van de grond’ (GLMC’s).

Beheerseisen

De beheerseisen zijn vergelijkbaar met de huidige randvoorwaarden. Deze zijn gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving, waaraan je nu ook al moet voldoen. Het zijn daardoor geen extra eisen. Je kunt wel een korting krijgen als je niet aan deze eisen voldoet.

GLMC’s

De GLMC’s zijn nog niet helemaal in detail uitgewerkt, maar lijken deels op de huidige vergroeningseisen, zoals: blijvend graslandeis, verbod ploegen blijvend grasland in Natura 2000-gebied, gewasdiversificatie en tegengaan erosie (o.a. in provincie Limburg).

Daarnaast gaan ook nieuwe GLMC’s gelden:

  • Bescherming van veengebieden en wetlands (koolstofrijke bodems).
  • Verplichte bufferstroken langs waterlopen, met mogelijk een vrijstelling in gebieden met veel sloten.
  • Minimale bodembedekking, waarbij de teelt van (vang)gewassen in de winterperiode op uitgebreidere schaal verplicht lijkt te worden.
  • Verplichte gewasrotatie (i.p.v. gewasdifferentiatie). Hierbij moet je op perceelsniveau ieder jaar een ander gewas telen (bepaalde teelten zijn uitgezonderd). Daarnaast misschien ook verplichte inzet rustgewassen.
  • Instandhouding of aanleg van niet-productief areaal of landschaps-elementen. Je kunt hierbij denken aan groene braak, bufferstroken, gras- en akkerranden, sloten, oeverranden, houtwallen en houdopstanden.

Vrijstelling

Heb je tenminste 75% grasland? Of minder dan 10 ha bouwland? Dan ben je straks vrijgesteld van gewasrotatie/gewasdifferentiatie. Het is nog niet bekend of ook andere vrijstellingen gaan gelden.

Gevolgen sterk verschillend per bedrijf

De effecten van de GLMC’s zijn per bedrijf sterk verschillend. Dit is o.a. afhankelijk van het areaal bouwland en/of in welk (veen)gebied jouw bedrijf ligt.

Deels al aan voldaan?

Mogelijk voldoe je met de huidige vergroeningseisen en/of ANLb (gedeeltelijk) al aan de nieuwe GLMC’s. Heb je bijvoorbeeld nu akkerranden aangelegd? Dan tellen deze mogelijk mee als bufferstrook. Ook kun je deze randen, wellicht samen met oeverranden en sloten, inzetten als niet-productief areaal.

Vaak extra maatregelen

Echter veel bedrijven zullen, in meer of mindere mate, extra maatregelen moeten treffen om aan de betreffende GLMC’s te kunnen voldoen.

Met de huidige vergroeningseisen voldoe je wellicht deels aan de conditionaliteit. Echter vaak zul je extra maatregelen moeten nemen om volledig aan de ‘conditionaliteit’ te voldoen.

Bekijk ook andere Agro gerelateerde artikelen:

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: GLB 2023
Opvallend in het nieuwe GLB, wat gaat gelden van 2023 t/m 2027, is dat de vergroeningspremie vervalt. Om alleen de basispremie te ontvangen, moet wel aan vergelijkbare (vergroenings-)eisen worden voldaan. Mede door verschuivingen in budgetten ontvang je straks een lagere bedrijfstoeslag.
Lees verder
arrow right
Agro: ecoregeling GLB
Naast de basispremie kun je een extra vergoeding krijgen vanuit de ecoregeling. Hieraan deelnemen zal vaak niet alleen een financiële afweging zijn. In de praktijk zijn veel bedrijven al bezig met maatregelen die ‘meetellen’ in het kader van de ecoregeling. Ook spelen andere overwegingen een rol.
Lees verder
arrow right
Agro: hanteer nieuwe pachtnormen 2021
Voor het pachtjaar, dat begint vanaf 1 juli 2021, gelden nieuwe pachtnormen. Afhankelijk van het pachtprijsgebied stijgt of daalt de pachtprijs.
Lees verder
arrow right
Agro: stimulans omschakeling verduurzaming
Binnen het ‘Omschakelprogramma’ is een pilot gestart. Je kunt nu met gunstige voorwaarden, een achtergestelde lening afsluiten. Ook komt er een ‘werkkapitaalregeling’ en een ‘subsidieregeling bedrijfsplannen’.
Lees verder
arrow right
Basecone
Heb jij ook nog een papieren archief en bonnetjes overal? Helemaal niet gek, want zo doen heel veel ondernemers het nog. Het kan alleen overzichtelijker door het creëren van je eigen digitale kantoor! Basecone is de software die jou als ondernemer kan helpen als het gaat om digitale documentverwerking. Basecone herkent facturen automatisch, doet direct een boekingsvoorstel en heeft koppelingen met diverse boekhoudpakketten. Gun jezelf dit gemak en bespaar tijd met Basecone.
Lees verder
arrow right