Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 juli 2020

Update lonenspecial: Wet tegemoetkomingen loondomein

In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. In dit nieuwsartikel gaan wij in op de wet tegemoetkomingen loondomein. Zo ben jij weer op de hoogte!

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat ook in 2020 uit drie onderdelen: 1) het lage-inkomensvoordeel (LIV), 2) het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en 3) het loonkostenvoordeel (LKV).

Uitbetaling tegemoetkomingen

Het LIV, jeugd-LIV en LKV over 2019 worden in 2020 automatisch uitbetaald als uit de loonaangiften blijkt dat een werkgever hier recht op heeft. Dit gaat als volgt in zijn werk:

 1. De werkgever heeft vóór 15 maart van de Belastingdienst een voorlopige berekening gekregen van het LIV, jeugd-LIV en LKV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2019 die zijn ingediend tot en met 31 januari 2020.
 2. Tot en met 1 mei 2020 kon je correcties over 2019 sturen. Die worden nog meegenomen in de definitieve berekening. Correcties na 1 mei worden wel geaccepteerd, maar tellen niet meer mee voor de berekening van de diverse tegemoetkomingen.
 3. De Belastingdienst stuurt een beschikking met de definitieve berekening van het LIV, jeugd-LIV en LKV naar de werkgever. Dat gebeurt vóór 1 augustus 2020, op basis van de gegevens die bekend zijn. Deze beschikking is vatbaar voor bezwaar.
 4. Binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden de bedragen uitbetaald. Dit zal uiterlijk 12 september 2020 zijn.

Het lage-inkomensvoordeel in 2020

In 2020 heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in het lage-inkomensvoordeel. De grenzen voor het uurloon voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor het jaar 2020 zijn vastgesteld. De grenzen zijn aangepast vanwege de stijging van het minimumloon per 1 januari 2020.

Bedragen LIV 2020

De hoge en lage tegemoetkoming worden vanaf dit jaar samengevoegd naar één uniforme tegemoetkoming van € 0,51 per verloond uur, met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar. Deze tegemoetkoming geldt voor werknemers met een uurloon van meer dan € 10,29, maar niet meer dan € 12,87 per uur.

Gemiddeld uurloon 2020

LIV per werknemer per uur

Maximaal LIV per werknemer per jaar

> € 10,29 ≤ € 12,87€ 0,51€ 1.000 per jaar

Tip!

Je kunt het uurloon van je werknemers zelf beïnvloeden om te zorgen dat je zo veel mogelijk van het LIV profiteert. Bijvoorbeeld door werknemers die iets boven de grens van het uurloon verdienen een kostenvergoeding via de werkkostenregeling te geven in ruil voor iets minder loon. Uiteraard kan dit alleen binnen de geldende wettelijke fiscale mogelijkheden.

Voorwaarden LIV

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het LIV, zijn in 2020 ongewijzigd:

 • De werknemer voldoet aan een vastgesteld gemiddeld uurloon (gebaseerd op minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon).
 • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar).
 • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Het jeugd-lage-inkomensvoordeel in 2020

Het jeugd-LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in verband met de verhoging van het minimumjeugdloon. De bedragen voor het jeugd-LIV zijn in 2020 gehalveerd ten opzichte van eerdere jaren. Ook zijn de uurloongrenzen aangepast. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, blijven gelijk.

Bedragen jeugd-LIV 2020

Indien een werknemer binnen de uurloongrenzen valt en voldoet aan de overige voorwaarden, dan heeft een werkgever voor een werknemer recht op het jeugd-LIV. Hoeveel het voordeel precies is, hangt zowel af van het aantal verloonde uren als van de leeftijd van de werknemer. De bedragen zijn ten opzichte van eerdere jaren enigszins versoberd.

Leeftijd op 31 december 2019Jeugd-LIV per uur in 2020Maximale jeugd-LIV per werknemer in 2020
20 jaar€ 0,30€ 613,60
19 jaar€ 0,08€ 166,40
18 jaar€ 0,07€ 135,20

Let op!
Een werkgever die gebruikmaakt van bbl-leerlingen (beroepsbegeleidende leerweg) kan ook in aanmerking komen voor het jeugd-LIV. De werkgever krijgt deze tegemoetkoming als hij de bbl-leerling betaalt volgens het wettelijk minimumjeugdloon dat hoort bij zijn leeftijd. De werkgever mag de bbl-leerling ook minder betalen dan het wettelijk minimumjeugdloon. Doet hij dat, dan is er geen recht op jeugd-LIV.

Let op!

Indien de werkgever in de loonaangifte onjuiste gegevens heeft opgenomen terwijl het voor de toepassing van deze wet van belang is dat deze juist zijn, kan hem een bestuurlijke boete van maximaal € 1.319 per gegeven per werknemer per jaar worden opgelegd.

Voorwaarden jeugd-LIV

Een werkgever heeft recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan deze drie voorwaarden:

 • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon voor zijn leeftijd.
 • De werknemer was op 31 december van het voorafgaande jaar 18, 19 of 20 jaar.

Het gemiddelde uurloon is het loon uit dienstbetrekking van een jaar, gedeeld door het aantal verloonde uren in dat jaar.

Uurloongrenzen 2020

De uurloongrenzen voor de verschillende leeftijden voor de jeugd-LIV bedragen per 1 juli 2020:

Leeftijd op 31 december 2019OndergrensBovengrens

20 jaar

€ 8,30€ 10,29
19 jaar€ 6,23€ 9,24
18 jaar€ 5,19€ 6,93

Einde jeugd-LIV

Zoals het zich nu laat aanzien, zal het jeugd-LIV met ingang van 2024 komen te vervallen.

Loonkostenvoordelen in 2020

Vanaf 2018 hebben werkgevers die oudere uitkeringsgerechtigden, arbeidsbeperkten of werknemers die onder de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden vallen in dienst nemen, recht op zogenaamde loonkostenvoordelen (LKV’s). De voorwaarden hiervoor blijven in 2020 gelijk.

Voorwaarden loonkostenvoordelen

Als bij aanvang van de dienstbetrekking aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de werkgever gedurende drie jaar een verzoek tot een tegemoetkoming indienen. Voor het ‘LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer’ geldt een periode van één in plaats van drie jaar.

Om in aanmerking te komen voor het LKV gelden de volgende voorwaarden:

 • De werknemer beschikt over een doelgroepverklaring.
 • De werknemer was niet op enig moment in de periode van zes maanden voorafgaand aan datum indiensttreding bij de werkgever in dienst (de antidraaideurbepaling) (uitzondering bij herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer).
 • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • De werknemer verricht geen arbeid als bedoeld in artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening of artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet.
 • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Daarnaast gelden per soort LKV nog aanvullende voorwaarden. Als je werknemer voldoet aan alle voorwaarden kan hij een doelgroepverklaring aanvragen.

Let op!
Een doelgroepverklaring moet binnen drie maanden na indiensttreding worden afgegeven. Zorg dus dat deze tijdig wordt aangevraagd.

Actualiteit corona

Als gevolg van corona is de termijn voor aanvraag van de doelgroepverklaring voor werknemers die in de periode tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2020 in dienst zijn getreden, verlengd naar zes maanden. De werkgever heeft dus langer de tijd de verklaring te bemachtigen. Het handigst is om de werknemer te vragen een machtiging te ondertekenen.

Met deze doelgroepverklaring kun je het LKV aanvragen in jouw aangifte loonheffingen. De voorwaarden voor het verkrijgen van deze doelgroepverklaring blijven in 2020 gelijk aan de voorwaarden in 2019.

Inmiddels is verduidelijkt dat er geen sprake is van herplaatsing als de werknemer voor de eerste WIA-dag het werk in zijn huidige of nieuwe functie geheel of gedeeltelijk heeft hervat (bijvoorbeeld als onderdeel van de re-integratie). Er bestaat in die situatie geen recht op het LKV herplaatsing arbeidsgehandicapte werknemer.

Ook is verduidelijkt dat een loonwaardebepaling in het kader van de loonkostensubsidie niet hetzelfde is als een doelgroepverklaring voor het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden. Een doelgroepverklaring voor het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden kan worden aangevraagd bij het UWV en is een noodzakelijke voorwaarde voor het recht op dit LKV. Een loonwaardebepaling is dus niet geldig als doelgroepverklaring.

Bedragen 2020

LKVBedrag per verloond uur

Maximumbedrag per jaar

Duur
Oudere werknemer€ 3,05€ 6.0003 jaar
Arbeidsgehandicapte werknemer€ 3,05€ 6.0003 jaar
Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden€ 1,01€ 2.0003 jaar
Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer€ 3,05€ 6.0001 jaar


Maximumduur LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden 2021

Met ingang van 2021 zal een wijziging plaatsvinden in de looptijd van het LKV voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Vanaf 2021 kan dit LKV namelijk voor onbepaalde tijd worden toegepast bij een werknemer, mits hij blijft voldoen aan de voorwaarden. Eerder was aangekondigd dat deze wijziging in werking zou treden met ingang van 2020. Dit wordt dus een jaar later.

Tot slot

Lees ook onze andere updates van de lonenspecial:

iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën. 
WMO-verklaring

WMO-verklaring

Voor financiering vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet geldt een plicht tot accountantscontrole. Benieuwd hoe onze aanpak voor jou werkt en wat dit je kunt opleveren?
Private investeerders

Private investeerders

Private investeerders, participatiemaatschappijen en andere bronnen van geld zijn mogelijk een oplossing.
Doorlopende machtiging SBA en VIA

Doorlopende machtiging SBA en VIA

Jaarlijks verzorgen wij de aangiften voor jou. Dit proces kan steeds efficiënter met de Serviceberichten Aanslag (SBA) en de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Elk jaar vroegen wij deze gegevens opnieuw op. Nu kun je voor deze zaken werken met een doorlopende machtiging.