Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

28 juni 2021

Update lonenspecial 2021: overige corona-actualiteiten voor werkgevers

In de update van de lonenspecial 2021 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. In dit nieuwsartikel gaan wij in op overige corona-actualiteiten voor werkgever. Zo ben jij weer op de hoogte!

Uitstel van betaling

Werkgevers kunnen als gevolg van liquiditeitsproblemen wegens de coronacrisis tot 1 juli 2021 uitstel vragen voor de betaling van loonheffingen. Dit kan voor drie maanden, maar onder bijzondere omstandigheden kan deze termijn ook verlengd worden. Er is wél rente verschuldigd wegens de te late betaling. Deze rente is echter verlaagd naar 0,01% (in plaats van de voorheen geldende 4%). De mogelijkheid van uitstel van betaling vervalt per 1 juli 2021. Ondernemers krijgen vanaf 1 oktober 2022 een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst waarmee ze gedurende 60 maanden, dus tot 1 oktober 2027, iedere maand een vast bedrag terugbetalen van het per 30 juni 2021 openstaande bedrag aan belastingschulden.

Als de periode te kort is voor een ondernemer, zal de Belastingdienst samen met de ondernemer kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is.

Versoepelingen administratieve verplichtingen

Als gevolg van corona komt het voor dat een werkgever niet alle administratieve verplichtingen tijdig kan vervullen. Denk aan het identificeren van werknemers voor aanvang van de dienstbetrekking. Aan het niet tijdig nakomen van deze verplichtingen worden tot 1 oktober 2021 in ieder geval geen gevolgen verbonden. Voorwaarde is wel dat de werkgever deze administratieve verplichtingen alsnog nakomt zodra dit mogelijk is. Houd er wel rekening mee dat, nu het land langzaam weer van het slot gaat, het steeds minder goed verdedigbaar zal zijn dat je niet tijdig kon voldoen aan de administratieve verplichtingen.

G-rekening

Doet een werkgever zaken met een uitzendbureau of onderaannemer, dan is het veelal gebruikelijk een deel van de betaling op de g-rekening te storten. Een werkgever is hierdoor gevrijwaard voor niet door het uitzendbureau of de aannemer betaalde heffingen. Voor het uitzendbureau of de aannemer is deze betaling meestal minder prettig, omdat hij moeilijker aan zijn geld kan komen.

Advies is echter, ook nu, deze betalingen op de g-rekening gewoon te blijven storten. Als het bedrijf waar de werkgever mee werkt zijn loonheffingen niet meer kan betalen, blijft het risico beperkt. Bovendien gelden momenteel versoepelde regelingen voor opname van gelden van de g-rekening, zodat het nadeel van het uitzendbureau of de aannemer beperkt blijft. Deze versoepeling vervalt per 1 oktober 2027.

Zorgbonus

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona hebben recht op een bonus. De bonus bedroeg € 1.000 voor het jaar 2020 (aanvraag gesloten) en tussen de € 200 en € 240 in 2021. De zorgbonus voor 2021 is aan te vragen tussen 15 juni 2021 (9.00 uur) en 27 juli 2021 (18.00 uur).

De zorgbonus is netto. Dit betekent dat de belasting voor rekening komt van de werkgever. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor de zorgbonus in aanmerking komen. De opdrachtgever betaalt dan de belasting en wordt hiervoor ook door het Rijk gecompenseerd.

De zorgbonussen hebben ook geen effect op eventueel te ontvangen toeslagen. Dit is uitzonderlijk, omdat de zorgbonus het inkomen verhoogt en toeslagen bedoeld zijn als compensatie bij een gering inkomen.

Transitievergoeding

Dat de bonus niet meetelt voor de hoogte van toeslagen betekent een verschil in behandeling met onder meer transitievergoedingen. Een transitievergoeding die bij ontslag verkregen wordt, beïnvloedt namelijk wel de hoogte van de toeslagen.

Niet voor iedereen

De zorgbonus is overigens niet weggelegd voor iedere medewerker in de zorg. Zo is er onder meer een inkomensgrens in 2021 van € 74.000 bruto bij een voltijds dienstverband. Degenen die meer verdienen, krijgen de zorgbonus dus niet.

Versoepeling regels bijverdienen door corona vervalt

Vanwege de coronacrisis was er in 2020 geen grens voor het bijverdienen voor studenten. Om die reden kon een student maximaal bijverdienen zonder gevolgen voor de studiefinanciering en kinderbijslag.

In 2021 geldt er wel weer een grens voor het maximaal bij te verdienen bedrag zonder dat de studiefinanciering in gevaar komt. De grens bedraagt € 15.415,63. Deze grens geldt alleen voor studenten die onder het oude stelsel vallen. Voor studenten mbo en voor studenten die onder het nieuwe stelsel voor studiefinanciering vallen, geldt geen grens. Het vervallen van de grens voor de kinderbijslag is blijvend.

NL leert door

Het kabinet geeft in 2021 € 200 miljoen uit voor omscholing en ontwikkeling van werkenden.

Het kabinet wil werknemers ondersteunen in hun kansen op nieuw werk. Het is daarom mogelijk gratis online scholingsactiviteiten te volgen. Ook is het straks weer mogelijk een ontwikkeltraject te volgen.

Als je als werkgever de tegemoetkoming NOW 2.0 of 3.0 hebt aangevraagd of nog gaat aanvragen, ben je verplicht jouw werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

Kosteloos online scholing

De loopbaan- of ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma ‘NL leert door’. Het doel van dit programma is om werkenden, zelfstandigen en werkzoekenden te helpen zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt. Met ‘NL leert door’ financiert het kabinet niet alleen ontwikkeladviezen, maar ook kosteloze onlinescholing.

Vanaf december 2020 waren er weer ruim 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar gesteld, die inmiddels vergeven zijn. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen dankzij de subsidieregeling ‘NL leert door’ gratis een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Met zo’n ontwikkeltraject krijgt iemand beter zicht op zijn kansen op de arbeidsmarkt. Een loopbaanadviseur kan ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk.

Alternatieven

Degenen die achter het net vissen en wel een loopbaan- of ontwikkeladvies nodig hebben, zullen op zoek moeten naar alternatieven. Zo zijn er werkgevers en vakbonden die een dergelijk traject financieren. Ook O&O-fondsen die verbonden zijn aan een bepaalde sector of branche hebben er vaak een regeling voor. Daarnaast bieden regionale leer-werkloketten de mogelijkheid om een ontwikkeladvies te volgen.

Tot slot

Lees ook onze andere updates van de lonenspecial:

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Belastingaangifte

Belastingaangifte

Wij verzorgen je complete belastingaangiften en adviseren je hoe je, indien mogelijk, meer fiscaal voordeel kunt behalen.
Zorgbonus 2021 aanvragen vanaf 15 juni

Zorgbonus 2021 aanvragen vanaf 15 juni

16-06-2021

Ben je een werkende in de zorg? Vanwege de uitzonderlijke prestatie die je hebt verricht door de komst van corona kom je in aanmerking voor een zorgbonus. Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni de zorgbonus voor 2021 aanvragen.
Derde regeling 'NL leert door'

Derde regeling 'NL leert door'

08-03-2021

Ben je al bekend met de regelingen van 'NL leert door'? Het kabinet wil werknemers ondersteunen in hun kansen op nieuw werk. Sinds 2020 zijn de regelingen van kracht. De derde regeling gaat binnenkort van kracht: 'NL leert door’ met inzet van sectoraal maatwerk.